Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012

Hovedtema: Trosopplæringsreformen

forside Tilstandsrapport 2012Rapporten kan lastes ned her.

2 av 3 menigheter mottar nå midler fra trosopplæringsreformen og over halvparten av menighetene befinner seg i det som kalles gjennomføringsfasen. Dermed er det på tide å se nærmere på hva reformen har gitt av resultater i lokalmenighetene. Åres tilstandsrapport har gjort trosopplæringsreformen til hovedtema og bringer resultater fra nylig publiserte forskningsrapporter.

Tall fra menighetens årsstatistikk viser at nye tiltak som Lys våken og Tårnagenthelg har en samlet oppslutning på ca. 30 prosent blant menigheter i gjennomføringsfasen. Samtidig gjør det seg gjeldende betydelig grad av geografisk variasjon. Nye undersøkelser blant ansatte i menighetene og blant foreldre med barn i målgruppen, viser at «positive gudstjeneste-erfaringer», «kunnskap om tro og tradisjon» og «sentrale kristne verdier» nevnes som områder hvor trosopplæringsreformen har gitt utslag. 

Kirkelig konfirmasjon er et av de tilbudene til barn og unge som har størst oppslutning. Fra 2010 til 2011 gikk oppslutningen noe opp når man ser antall konfirmanter i forhold til landets 14-åringer. Den relative oppslutningen om konfirmasjon er dermed på samme nivå som oppslutningen om dåp.

I rapporten gjengis videre resultater fra en omfattende undersøkelse blant unge kirkeaktive mellom 16 og 24 år. Denne gruppen skiller seg ut i forhold til ungdom generelt når det gjelder rus og en rekke andre sosialetiske temaer. Samtidig er de interne forskjellene mellom ulike kirkelige miljøer en tydelig del av bildet.  

For første gang på flere år viser deltakelsen ved kirkelige gudstjenester en tydelig økning. Den samlede gudstjenestedeltakelsen gikk opp med 2,7 prosent fra 2010 til 2011. Det antas at dette har sammenheng med at Den norske kirke spilte en sentral rolle i sorg- og minnemarkeringene etter 22. juli 2011. Dette har trolig påvirket gudstjenestetallene positivt for siste halvdel av året. Den markante økningen i oppslutning om julaften-gudstjenestene trekker i samme retning. Sammenliknet med foregående år har gudstjenestedeltakelsen julaften økt med hele 7 prosent.

Den siste tiden har det vært en avisdebatt omkring «kirkefolkets» sosiale kjennetegn. Temaet diskuteres med utgangspunkt i tall fra befolkningsundersøkelsen Generation and Gender (SSB, 2008). Denne viser at kirkens medlemmer som helhet ikke har en annen sosial profil enn befolkningen i alminnelighet. Derimot er det grunnlag for å hevde at faste kirkegjengere sosialt sett skiller seg ut fra gjennomsnittet. Dette gjelder ikke minst i forhold til kjønn (kvinner overrepresentert), alder (eldre overrepresentert) og utdanning (langtidsutdannede overrepresentert).

De siste årene har miljøvern vært en integrert del av Den norske kirkes diakoni. I rapporten ser vi også nærmere på kirkegjengeres forhold til miljøvern. Undersøkelser over tid viser at de kirkeaktive som gruppe har omtrent det samme engasjementet for miljøspørsmålene som de hadde for 20 år tilbake. I den samme perioden har miljøengasjementet gått merkbart ned i den norske befolkningen som helhet.

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012 er redigert av Pål Ketil Botvar og Sivert Skålvoll Urstad. Rapporten inneholder også bidrag fra Ida Marie Høeg og Ulla Schmidt. Den viktigste datakilden er menighetens årsstatistikk, publisert av Statistisk sentralbyrå.

Illustrasjonsfoto (forsiden): Tormod Sikkeland

Rapporten kan lastes ned her.


Omtale i media:

Dagen.no 11.09.2012
Terskelen for å gå til nattverd har blitt lavere
Kilde: Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012

VL 10.09.2012:
Dylan på kirkevei
Kronikk av Pål Ketil Botvar

VL.no 03.09.2012:
Mener barnedåp ikke er viktig
Kilde: Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012