Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013

Årets tilstandsrapport belyser samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke. Kirkestatistikken for 2012 er det siste året med statskirkeordningen og blir således et viktig referansepunkt for å vurdere utviklingen videre

Forside av rapportenDe tre nordligste bispedømmene har siden 2011 blitt bedt om å innhente data fra menighetene om samiskspråklig betjening i Den norske kirke. Registreringen kom ikke ordentlig i gang før i 2012 og datakvaliteten er ennå ikke tilfredsstillende. Tallene som beskriver samisk kirkeliv presenteres med forbehold vedrørende datakvalitet og innsamlingsmetoder.

– Vi håper at vi med dette kapittelet likevel kan bidra til å synliggjøre samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke og kanskje stimulere til større interesse for den kulturelle og religiøse dimensjonen i de demografisk sammensatte områdene som utgjør forvaltningsområdet for samisk språk, heter det i tilstandsrapportens innledningsdel.

Tilstandsrapportene er basert på en årlig innrapportering fra menighetene i «Årsstatistikk for Den norske kirke». Dette materialet inngår i Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk, se www.ssb.no og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste – NSDs Kirkedatabase

Tilstandsrapportene presenterer kommenterte tidsserier mht til oppslutning og utviklingstrekk i folkekirken når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, kirkelige aktiviteter ellers, frivillig medarbeiderskap, kirkens økonomi, kirkelige stillinger m.m. Tallmaterialet kommenteres ut fra ulike samfunnsmessige og kirkelige prosesser og trender. I 2013-utgaven omtaler forskerne 2012 som et «normalår»:

– Mye taler for at 2012 er et «normalår», mindre preget av 22. juli hendelsene, ikke et kirkevalgår, og et «mellomår» når det gjelder kirkelige og religionspolitiske reformer. Grunnloven ble riktignok endret i 2012 som en følge av stat-kirke forliket i Stortinget i 2008, men det vil ta noe lenger tid før man ser de konkrete konsekvensene av dette. På denne bakgrunn representerer også 2012 et veiskille og et mulig referansepunkt for den videre utviklingen i stat-kirke relasjonen.

Illustrasjonsfoto forsiden: Berit Roald/NTB scanpix

Rapporten kan lastes ned her.