Tilstandsrapport for Den norske kirke 2014

Årets tilstandsrapport bekrefter en tendens til synkende medlemstall i Den norske kirke. Opphevelsen av statskirkeordningen i 2012 ser ikke ut til å ha påvirket denne tendensen i noen spesiell retning. Fortsatt er 3 av 4 nordmenn medlem av den tidligere statskirken. Betegnelsen «folkekirke» lar seg derfor forsvare. Men over en 10-års periode har Den norske kirke tapt 10 prosentandeler av den norske befolkning og spørsmålet er hvor langt denne utviklingen vil gå?

forside Tilstandsrapport 2014Dåpstallene i Den norske kirke kan gi en pekepinn for utviklingen i den fremtidige medlemsmassen, og disse tallene går ned år for år. Oppslutningen om konfirmasjon er mer stabil og nesten oppsiktsvekkende høy sammenlignet med våre naboland. Men siden dåpen representerer inkluderingen i et trosfellesskap og en obligatorisk betingelse for voksent medlemskap, er synet på og praktiseringen av dåpen av vital interesse for kirken. Slike spørsmål lar seg ikke besvare av kirkestatistikken alene, men krever grundigere undersøkelser. Vi ønsker derfor å behandle dette temaet fyldigere i en senere tilstandsrapport.

Endringer i oppslutningen om kirkelige handlinger synker i befolkningen relativt sett. Det er ikke dermed sagt at oppslutningen om kirkelige handlinger er nedadgående for de som faktisk er medlemmer i Den norske kirke. I det totale bildet er det derfor av interesse å se tallene for antall personer som døpes, konfirmeres, vies og begraves i Den norske kirke opp mot både medlemstallene og tall fra befolkningsstatistikken. Det vurderes også som relevant å se på tall for deltakelse i andre alternative ritualer, som for eksempel humanistisk konfirmasjon. I denne rapporten varierer det om tallene ses opp mot befolknings- eller medlemstall. Dette avhenger både av hva som er hovedfokus, men styres også av hva som er tilgjengelig av tallmateriale.

Tilstandsrapportene er basert på en årlig innrapportering fra menighetene i «Årsstatistikk for Den norske kirke». Dette materialet inngår i Statistisk sentralbyrås offisielle statistikk, se www.ssb.no og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste – NSDs Kirkedatabase

Tilstandsrapportene presenterer kommenterte tidsserier mht. til oppslutning og utviklingstrekk i folkekirken når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger, barne- og ungdomsarbeid, diakoni, kirkelige aktiviteter ellers, frivillig medarbeiderskap, kirkens økonomi, kirkelige stillinger m.m. Tallmaterialet kommenteres ut fra ulike samfunnsmessige og kirkelige prosesser og trender. I 2014-utgaven omtaler forskerne 2013 som et år uten spesielle hendelser som skulle påvirke de statistiske hovedtendensene.

Illustrasjonsfoto forsiden: Nordlyskatedralen Alta. foto: Adam Mørk

Rapporten kan lastes ned her