KIFO-seminar torsdag 1. juni

KIFO inviterer til et seminar om tros- og livssynsdialog i Oslo i lys av byens mangfoldspolitikk. Vi ønsker å få frem lokale erfaringer og refleksjoner i fra dem som har utviklet og praktisert slike dialoger og brobyggingsarbeid på grasrotnivå og bruker Grorud bydel som eksempel. Det vil også komme innlegg i fra forskere og politikk-utviklere (både administrasjon og politikere).

Dere vil møte blant annet Anne Berit Evang og Steinar Ims fra Den norske kirke, Nashat Quazir fra Islamic Cultural Centre, Harvir Kaur fra Unge Sikher, Roy Cato Einarssen fra Stovner Politikammer, Anne Sender fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Alexa Døving fra Holocaust-senteret, Hans Morten Haugen fra VID og Ann Kristin Gresaker, Sindre Bangstad og Ånund Brottveit fra KIFO.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler vil delta i den avsluttende panledebatten.

Program:

Program for dagen finner du her.

Påmelding:
Seminaret er gratis, men med tanke på planlegging og bevertning ber vi om påmelding.
Dersom du ønsker å delta vennligst send din påmelding til:

kifo@kifo.no

Seminaret vil bli arrangert i lokalene til VID Oslo (tidligere Diakonhjemmet Høgskolesenter), Diakonveien 14.