Ulla Schmidt i Bioteknologinemda

Ulla Schmidt er oppnevnt som et av medlemmene i Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008.

Ulla Schmidt er oppnevnt som et av medlemmene i Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008. Ulla Schmidt er forsker i KIFO.

Dette er klippet fra pressemeldingen fra Helsedepartementet:

Oppnevning av medlemmer til Bioteknologinemnda

Det er i statsråd i dag oppnevnt medlemmer til Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008. Leder for nemnda blir Lars Ødegård, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Bioteknologinemnda er et rådgivende organ for forvaltningen, hjemlet i lov om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven) og lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven). Ansvaret for nemnda er lagt til Helsedepartementet.

Ved oppnevningen er det lagt vekt på at nemnda skal reflektere stor bredde med hensyn til livssyn, kulturbakgrunn, interesser og holdninger til bio- og genteknologiske spørsmål. I tillegg bør nemnda ha en sterk faglig profil. Regjeringen ønsker fortsatt at nemnda skal ha profil mot næringsrettet bruk av bio- og genteknologi, samtidig som det tas hensyn til «føre var prinsippet» med henblikk på bio- og genteknologisk innovasjon.