Utlysning av forskerstilling hos KIFO

Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empiriske metoder, fortrinnsvis kvantitativ forskning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha samfunnsfaglig, religionsvitenskapelig eller teologisk bakgrunn. Den som ansettes må ha doktorgrad. Frist 1. september 2007.

Vedtatt av KIFOs styre 150507:

Stillingsutlysning og –betenkning, for utlysning av forskerstilling 2007/2008

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) er en  frittstående stiftelse, opprettet etter initiativ fra Kirkerådet i Den norske kirke. KIFO har som formål å drive forskning, utrednings-  og utviklingsarbeid som bidrar til økt kunnskap om kirke, religion og livssyn i samfunnet. KIFO har 5 forskerstillinger, forskningsassistent,  forskningssjef og en administrativ stilling, i tillegg til deltids- og korttidsansatte. KIFO har et nettverk av samarbeidende forskningsinstitusjoner. Stiftelsen holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler i Diakonhjemmets høgskolesenter, Vinderen.

KIFO søker FORSKER

fra 1.1.2008. KIFOs forskerstab har bred kompetanse, bl.a. i statsvitenskap, sosiologi, teologi og religionsvitenskap. Vi ønsker å opprettholde denne bredden. Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empiriske metoder, fortrinnsvis kvantitativ forskning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha samfunnsfaglig, religionsvitenskapelig eller teologisk bakgrunn. Den som ansettes må ha doktorgrad.
Arbeidsoppgavene består i forskning, veiledning, utredning og formidling. Virksomheten er for en stor del prosjektorganisert. Den som ansettes kan pålegges å delta i prosjekter som institusjonen finner aktuelle, og forventes å være aktiv mot oppdragsmarkedet. Den som ansettes kan arbeide med relevant egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs virksomhetsområde i minst en tredel av arbeidstiden.
Foruten vurdering av faglig kompetanse og relevans vil det ved vurderingen blir lagt avgjørende vekt på evne til samarbeid, kommunikasjon, initiativ og selvstendighet. Erfaring med tverrfaglig forskning og teamarbeid tillegges betydning.
Avhengig av kvalifikasjoner lønnes stillingen som forsker II eller som forsker I. Fra lønnen trekkes innskudd til Statens pensjonskasse.
Tiltredelse 1. januar 2008, eller etter avtale. 
Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen, tlf. 23 33 47 30 (hans.stifoss-hanssen@kifo.no ).
Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes i 4 eksemplarer til KIFO, Pb 5152 Majorstua, 0302 Oslo innen 1. september 2007. Inntil 10 vitenskapelige arbeider leveres i 3 eks.

BETENKNING – FORSKERSTILLING 2007

KIFO har ledig forskerstilling fra 1.1.2008. Søkere må ha doktorgrad. Fagområdet er kirkeforskning, innenfor dette prioriterer KIFO empiriske studier. En søker fortrinnsvis en forsker som har erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha teologisk, religionsvitenskapelig eller samfunnsfaglig bakgrunn.

PRESENTASJON AV KIFO
Stiftelsen Kirkeforskning ble opprettet av Kirkemøtet 1992, for prøveperioden 1994-96, og videreført som fast forskningsinstitusjon fra 1.1.1997, i samarbeid med Kirkerådet, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og de etter hvert 12 forskningsmiljøene som gjennom avtaler er KIFOs samarbeidspartnere (Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske fakultet, Det teologiske Menighetsfakultet, Diakonhjemmets Høgskolesenter, Institutt for Kristen Oppseding, Misjonshøgskolen, Norsk lærerakademi, Høgskolen i Finnmark, Høgskulen i Volda, Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning, Høgskolen i Agder og Ansgar teologiske høgskole).
KIFO har for tiden en bemanning på 6 fagstillinger, en administrativ stilling og en stilling som forskningssjef/daglig leder. Ut over dette har KIFO personer knyttet til seg i deltidsstillinger og kortere engasjementer. Samarbeidet i nettverket innebærer i tillegg kontakt med forskere fra andre institusjoner.
KIFO er en frittstående stiftelse. Stiftelsens øverste organ er styret, som har leder utpekt av Kirkerådet, en representant for de ansatte og tre valgt av Representantskapet. Representantskapet består av en person fra hver av samarbeidspartnerne, og tre fra Kirkerådet.
Det økonomiske grunnlaget for KIFO utgjøres av et tilskudd over statsbudsjettets kirkekapittel på ca 80%, det øvrige er prosjektinntekter. Budsjettet for 2006 var på ca 6 mill kr.
KIFOs vedtekter sier følgende om formålet:
”KIFO har som føremål å
* drive og stimulere til forskning kring kyrkje, religion og livssyn i samfunnet
* drive utgreiings- og utviklingsarbeid i same fagområdet
* formidle forskning og forskningsresultat til brukarane, til kyrkjelydane, til samfunnet og den offentlege debatten»
 Innenfor forsknings- og utviklingsfeltet prioriterer KIFO forskning, dette omfattergrunnforskning og anvendt forskning. KIFO skal også drive med utviklingsarbeid; utviklingsarbeidet i KIFO har som regel ekstern finansiering, og er som regel utviklet i samarbeid med oppdragsgivere.
KIFO har sin oppmerksomhet særlig rettet mot utfordringer kirken har i sitt møte med samfunnet og kulturen. Det kan for eksempel innebære at KIFO vier oppmerksomhet til endringer i kirken og i dens forhold til omgivelsene. En slik oppmerksomhet kombineres med at religion og livssyn inkluderes i interessefeltet, og at KIFO opprettholder selvstendighet, kvalitet og frihet i forskning og utvikling.
KIFO har videre en fler- og tverrfaglig profil. Den er flerfaglig ved at både empiriske, historiske og systematiske studier inngår, og så vel deskriptivt som norma¬tivt  orienterte fag betraktes som relevante. Og den er tverrfaglig ved at de ulike fagperspektivene settes i stadig gjensidig dialog med hver¬andre (se ”Faglig profil”,  Strategiplan 2006 – 2008 https://www.kifo.no/index.cfm?id=81855# ).

 

DEN AKTUELLE FORSKERSTILLINGEN

Den forskerstillingen som utlyses, skal erstatte en av KIFOs forskere (forsker I). Vedkommende går av med pensjon. KIFO ønsker å erstatte den som slutter, med en forsker med tilsvarende høy kompetanse.
Det er viktig for KIFO å ha en forskerstab som til sammen dekker et bredest mulig felt av området kirkeforskning, og som har en faglig profil og kompetanse som gjør at KIFO både kan fungere som et faglig spennende og kreativt forskningssted/-miljø og som et utfordrende forskningsnettverk på tvers av institusjonsgrenser.
Den som tilsettes i forskerstillingen må kunne dokumentere relevant forskerkompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor kirkeforskning. Grunnet fagprofilen på den øvrige staben ønsker man å prioritere søkere som har erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha teologisk, religionsvitenskapelig eller samfunnsfaglig bakgrunn. En ønsker en at den som tilsettes i stillingen har erfaring fra forskningsveiledning, på ulike nivåer.
FOU-virksomheten er for en stor del prosjektorganisert. Den som ansettes vil bli pålagt å delta i prosjekter som KIFO finner aktuelle og prioriterer. Den som ansettes plikter å ta del i veiledning og i administrativt arbeid, og kan gis ansvar å planlegge og gjennomføre seminarer, konferanser og forskerkurs etc. Den som ansettes kan arbeide med relevant egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs virksomhetsområde i minimum en tredel av arbeidstiden.
Stillingen krever gode samarbeidsegenskaper, evne til å arbeide målrettet og til skriftlig og muntlig framstilling. Erfaring med å initiere, delta i og lede tverrfaglig forsknings- og utviklingsarbeid tillegges særlig vekt. Stillingen fordrer evne til kommunikasjon, til å ta selvstendige initiativer og til å representere KIFO i ulike faglige fora.
Avhengig av kvalifikasjoner og praksis lønnes stillingen som forsker I eller som forsker II. Fra lønnen trekkes innskudd i Statens pensjonskasse.
Tiltredelse 1.januar 2008, eller etter nærmere avtale.
Arbeidsstedet er KIFOs lokaler i Diakonhjemmets høgskolesenter, Diakonveien 14, Oslo.
Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen, tlf. 23 33 47 30 (hans.stifoss-hanssen@kifo.no).
Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes i 4 eksemplarer til KIFO, Pb 5152 Majorstua, 0302 Oslo innen 1.september 2007. Inntil 10 vitenskapelige arbeider leveres i 3 eks.