Utlysning av forskerstilling i KIFO

KIFO har ledig forskerstilling. Søknadsfrist 2. desember 2013

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) er en frittstående stiftelse, opprettet etter initiativ fra Kirkerådet i Den norske kirke. KIFO har som formål å drive forskning, utrednings- og utviklingsarbeid som bidrar til økt kunnskap om kirke, religion og livssyn i samfunnet. KIFO har 5 forskerstillinger, forskningssjef og en administrativ stilling, i tillegg til deltids- og korttidsansatte. KIFO har et nettverk av samarbeidende forskningsinstitusjoner. Stiftelsen holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler på Diakonhjemmet høgskole, Vinderen.

KIFO søker

FORSKER

 

Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empirisk forskning. Søkere bør beherske ulike forskningsmetoder, og det er ønskelig med kompetanse innen kvantitative metoder. Den som tilsettes må ha dokumentert samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk forskerkompetanse på minimum førstestillingsnivå. Søkere må kunne bruke norsk eller et skandinavisk språk og engelsk som arbeidsspråk.

KIFO er et ambisiøst forskningsmiljø med bred tverrfaglig kompetanse. Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere har et høyt publiseringsnivå, og forskningsresultatene har ofte satt dagsorden i offentlige debatter.

Den som ansettes kan arbeide med egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs virksomhetsområde i minst en tredel av arbeidstiden, noe som gir god anledning til faglig fordypning og meritterende publisering.  

Arbeidsoppgavene består i forskning, utredning og veiledning. Søkere bør ha erfaring med oppdragsforskning og prosjektinnhenting. Erfaring med tverrfaglig forskning tillegges vekt.

Stillingen lønnes som forsker II eller som forsker I avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse etter avtale.

Stillingsbetenkning er utarbeidet og kan lastes ned her.

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 anund.brottveit@kifo.no

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes i 4 eksemplarer til KIFO, Pb 45 Vinderen, 0319 Oslo innen 2. desember 2013. Inntil 10 vitenskapelige arbeider leveres i 3 eks.