Utlysning av forskerstillinger i KIFO

KIFO lyser ut 1-2 forskerstillinger. Søknadsfrist 27. april 2015

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning er en frittstående stiftelse. KIFO har som formål å drive forskning som bidrar til økt kunnskap om kirke, religion og livssyn i samfunnet. KIFO har 5 forskerstillinger, forskningssjef og en administrativ stilling, i tillegg til deltidsansatte. Instituttet utvikler forskningsprosjekter i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og finansieres gjennom forskningsråd, oppdrag og grunnbevilgning. KIFO holder til i moderne og hensiktsmessige lokaler på Diakonhjemmet Høgskole, Vinderen.

KIFO søker

FORSKERE

 

KIFO er et ambisiøst forskningsmiljø med bred faglig kompetanse. De siste årene har KIFO blant annet drevet forskning på temaene religion og offentlighet i Nordiske land, symbolbruk og rituell praksis etter 22. juli, betydningen av konfirmasjon i protestantiske kirker, overgang mellom kirkelig religiøsitet og alternativ religiøsitet, reformer i Den norske kirke, tros- og livssynsdialog, bruk av hijab blant unge muslimske kvinner, og syn på religion i det offentlige rom blant unge i storbyer. KIFO er også et ledende forskningsmiljø når det gjelder forskning om religiøs og nasjonal identitet i Norge og har gjennomført flere store prosjekter om religionens rolle i offentlige feiringer og nasjonale kriser.

Instituttet gir forskerne gode muligheter for selvstendig arbeid, samtidig som det er utviklet en god tverrfaglig kultur internt. Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Våre forskere har et høyt publiseringsnivå og forskningsresultatene har ofte satt dagsorden i offentlige debatter.

Den som tilsettes må ha samfunnsvitenskapelig, humanistisk eller teologisk bakgrunn. Søkere bør beherske ulike forskningsmetoder, og det er ønskelig med kompetanse innen kvantitative metoder. Dersom vi ansetter to forskere, ønsker vi at minst en av stillingene har kvantitativ metodekompetanse. Den ene stillingen krever forskerkompetanse på minimum førstestillingsnivå. Den andre stillingen vil også være åpen for søkere uten førstestilling/doktorgrad, men som har god erfaring med empiriske forskningsmetoder. Vi vil legge vekt på realkompetanse innenfor KIFOs forskningsfelt, oppdragsforskning generelt, samt erfaring med prosjekt- og søknadsutvikling.

Den som ansettes kan arbeide med relevant egeninitiert forskning innenfor rammen av KIFOs virksomhetsområde i minst en tredel av arbeidstiden, noe som gir god anledning til faglig fordypning og meritterende publisering. KIFO har et eget forskningsbibliotek for sine spesialfelter og har i tillegg tilgang til bibliotektjenester fra Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter.

Arbeidsoppgavene består i forskning, utredning og formidling. Søkere bør ha erfaring med søknadsskriving og oppdragsforskning. Erfaring med tverrfaglig forskning tillegges vekt. Søkere må kunne bruke norsk eller et annet skandinavisk språk samt engelsk som arbeidsspråk.

Stillingen lønnes som forsker III eller som forsker II/I avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes innskudd til Statens pensjonskasse. KIFO kan ellers tilby gode velferdsordninger og de ansatte har tilgang til kantine og rimelig treningsstudio på arbeidsstedet.

Tiltredelse 1. november 2015, eller etter avtale.

Stillingsbetenkning er utarbeidet og kan lastes ned her.

Nærmere opplysninger fås av forskningssjef Ånund Brottveit, tlf. 23 33 47 25 anund.brottveit@kifo.no

Søknad med CV, kopi av vitnemål og attester, samt liste over vitenskapelig produksjon sendes i 4 eksemplarer til KIFO, Pb 45 Vinderen, 0319 Oslo innen 27. april 2015. Inntil 3 vitenskapelige arbeider leveres i 3 eks.