«Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg». Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet

8 av 10 som underviser i kristne organisasjoner, melder at det er stor interesse for temaene rusmidler og seksualitet blant de unge.

Forside rapportDette fremgår av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg». Kristent ungdomsarbeid på rus- og seksualitetsfeltet, som KIFO har utarbeidet i et samarbeid med Blå Kors og Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Kirker og kristne organisasjoner driver et utstrakt arbeid rettet mot barn og unge. I denne rapporten er vi spesielt opptatt av veiledning og undervisning som handler om temaene rusmidler og seksualitet. Vi har gjennomført intervjuer med 8 personer i ulike kristne organisasjoner som har denne typen undervisningserfaring, samt en spørreundersøkelse som omfatter 360 personer med undervisningsansvar. I alt omfatter undersøkelsen prester og trosopplæringsansvarlige i fire bispedømmer i Den norske kirke, pastorer og ungdomsledere i to frikirkesamfunn, samt ansatte i tre kristne organisasjoner. På bakgrunn av materialet diskuterer vi hvor omfattende formidlingsarbeid som drives på de aktuelle feltene. Hva kjennetegner dem som underviser unge mennesker om de aktuelle temaene? Hvilke holdninger har de selv til rusmidler og til seksualitet? Hvilke perspektiver og tilnærmingsmåter benyttes i den kirkelige undervisningen? Grensesetting, kristne verdier, selvbilde og gruppepress er temaer som går igjen. Lovverk, seksuell aktivitet, samt «synd» er det mindre fokus på. Målet med undervisningen er å hjelpe de unge til å ta gode, egne valg basert på etisk refleksjon. Hvor tydelig man skal være på verdigrunnlaget disse valgene bør bygge på, er det imidlertid ulike oppfatninger om.

Rapporten er ført i pennen av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker, begge KIFO.

Rapporten kan lastes ned her.

Trykt versjon kan bestilles på kifo@kifo.no kr 120,- + porto

Omtale i media:

forskning.no 19.5.2016
Lite snakk om synd i kristen sexundervisning 
Artikkel om KIFO rapporten om sekaualitets- og rusformidling av Ann Kristin Gresaker og Pål Ketil Botvar

Vårt Land 21.10.2015
Snakker om rus og sex på en ny måte
Kronikk av Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker

Vårt Land 21.10.2015
Dropper syndesnakk
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

KPK.no 19.10.2015
Mer undervisning om sex og rus enn ventet
Intervju med PKB om rapporten «Vi helper dem til å ta egne, bode valg»

Dagen.no 17.10.2015
Prater om sex, men ikke om synd.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»

vl.no 16.10.2015
Ungdomsledere vil undervise yngre om rus og sex.
Omtale av rapporten «Vi hjelper dem til å ta egne, gode valg»