Church Reform and Leadership of Change

Av Harald Askeland og Ulla Schmidt (red.)
 

forside bokReformer og endringsprosesser gjennomsyrer de Nordeuropeiske protestantiske folkekirkene. Flere faktorer bidrar til dette. Synkende medlemstall, ofte direkte knyttet til svekket økonomi, lavere oppslutning om kirkelige handlinger, mindre støtte til kirkens tro og lære og demografiske endringer, utfordrer kirkene til å gjennomtenke sin virksomhet og måte å være kirke på. Endrede relasjoner til staten og nye styringsprinsipper på religionsområder mer generelt, utløser også behov for nye måter å strukturere og organisere kirker på. En rekke kirker er derfor i ferd med å utvikle og utforme sin virksomhet og organisasjon.   

Men hva er dynamikken i og kjennetegnene ved disse prosessene? Denne boken undersøker dette spørsmålet ved å utnytte og sette organisasjonsteoretiske og ekklesiologiske perspektiver i sammenheng. Blant annet diskuteres spørsmålene om hva som kjennetegner reform som en kirkelig praksis, og hvordan den forholder seg til reformer på andre samfunnsområder, som offentlige reformer. Hvordan utformes og utfoldes ledelse innen en kirke, både som pastoral ledelse og demokratisk ledelse? Og hvordan inkorporerer kirker prinsipper for organisatorisk endring og fornyelse gjennom for eksempel sosialt enterprenørskap?

Boken er utgitt i serien Church of Sweden Research Series, og kan bestilles fra forlaget:

http://wipfandstock.com/church-reform-and-leadership-of-change.html