Forandre for å bevare i kristent ungdomsarbeid?

Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker: Nye tilnærmingsmåter til temaene rusmidler og seksualitet

Rusmidler og seksualitet har lenge vært temaer som mer eller mindre eksplisitt har preget kristent ungdomsarbeid. For noen år siden var formidlingen dominert av streng forkynnelse og pekefinger-mentalitet. I dag tas disse temaene opp på nye måter innenfor en kristen-kirkelig setting. Hva er det som preger kirker og kristne organisasjoners tilnærming til temaene i dag, og hvorfor synes feltet å være i endring?

Denne artikkelen tar for seg undervisning knyttet til temaene rusmidler og seksualitet i kristent ungdomsarbeid. Både omfang, tilnærmingsmåte og innhold undersøkes. Det empiriske materialet består av en spørreundersøkelse til undervisere og ungdomsledere i kirkesamfunn og kristne organisasjoner, samt intervjuer med ledere i de samme gruppene.  En sammenlikning av disse intervjuene med liknende intervjuer gjennomført tidlig på 1990-tallet, tyder på at det har skjedd forandringer både i undervisningsmetoder og i måten kristne verdier formidles på. Dette underbygges når vi sammenlikner ulike grupper i spørrematerialet. Mens noen holder fast ved en tradisjonell tilnærming til temaene, ønsker et flertall å introdusere nye mål og metoder. Funnene tyder på at det skjer betydelig endringer både når det gjelder form og innhold i kristent formidlingsarbeid overfor ungdom.

I Tidsskrift for Sjelesorg nr 1. 2016.