Forskning om strukturell rasisme i Bergen

KIFO (Institutt for Kirke-, religion- og livssynsforskning) og Vista Analyse har gått sammen for å tilby en studie til Bergen Kommune på strukturell rasisme.
Forskningen vil ta utgangspunkt i de empiriske erfaringene med rasisme og diskriminering i Bergen. Det betyr også at man i møtet med informanter og respondenter ikke på forhånd vil definere begrepet strukturell rasisme, men i kraft av de kvalitative og kvantitative undersøkelsene vil vi kunne belyse empiri med teori om strukturell rasisme. Og slik øke kommunens mulighet til å møte strukturell rasisme.Et særskilt fokus for denne undersøkelsen vil være opplevelser og erfaringer med rasisme i møtet med offentlige institusjoner, i det offentlige rom, i mediene og på arbeids, leie- og boligmarkedet blant inn-byggere med rasialisert minoritetsbakgrunn i Bergen kommune. I utlysningen er dette videre spesifisert til offentlige institusjoner som barnevern, NAV, skole og barnehager; offentlige rom slik som butikker, arbeidsplasser og i offentlig transport; medier og reklamer; og arbeidsmarkedet, leiemarkedet og bolig-markedet.

Kontaktpersoner for prosjektet på KIFO: Ånund Brottveit og Sindre Bangstad