Forskning om strukturell rasisme i Bergen

KIFO (Institutt for Kirke-, religion- og livssynsforskning) og Vista Analyse har gått sammen for å tilby en studie til Bergen Kommune på strukturell rasisme.
Forskningen vil ta utgangspunkt i de empiriske erfaringene med rasisme og diskriminering i Bergen. Det betyr også at man i møtet med informanter og respondenter ikke på forhånd vil definere begrepet strukturell rasisme, men i kraft av de kvalitative og kvantitative undersøkelsene vil vi kunne belyse empiri med teori om strukturell rasisme. Og slik øke kommunens mulighet til å møte strukturell rasisme.Et særskilt fokus for denne undersøkelsen vil være opplevelser og erfaringer med rasisme i møtet med offentlige institusjoner, i det offentlige rom, i mediene og på arbeids, leie- og boligmarkedet blant inn-byggere med rasialisert minoritetsbakgrunn i Bergen kommune. I utlysningen er dette videre spesifisert til offentlige institusjoner som barnevern, NAV, skole og barnehager; offentlige rom slik som butikker, arbeidsplasser og i offentlig transport; medier og reklamer; og arbeidsmarkedet, leiemarkedet og bolig-markedet.

Kontaktpersoner for prosjektet på KIFO: Ånund Brottveit og Sindre Bangstad

Da kirkerommet ble filmstudio

KIFO forsker på trossamfunn under koronakrisen

Koronapandemien har skapt en unntakssituasjon som rammer alle samfunnsinstitusjoner og endrer forutsetningene for sosialt liv og fellesskap. Ulike samfunnsinstitusjoner rammes på ulik måte og utvikler nye svar og motstrategier. Tros- og livssynssamfunnene er også sterkt påvirket av denne unntakstilstanden. Kirker og moskeer ble stengt og seremonier og ritualer må avlyses, utsettes eller drastisk endres. Hvor mye av endringene i det religiøse liv som er midlertidige og hvor mye som er varige, vet vi ennå ikke, men det er grunn til å tro at koronakrisen også vil sette varige spor.

For KIFO som skal forstå religionens plass i samfunnet, blir det viktig å dokumentere og analysere hva som skjer i denne unntakssituasjonen. Vi startet derfor allerede tidlig i april et forskningsprosjekt som skal se på hvordan tre lokale trossamfunn møter utfordringene gjennom ulike faser i koronaåret. Prosjektet er støttet av Fritt Ord.

KIFO arbeider med å supplere disse lokale studiene med nasjonale representative data. Vi vil også samarbeide med lignende prosjekter i de andre nordiske landene.

Resultater fra prosjektene vil bli publisert undervegs på KIFOs nettsider, ved mediaoppslag og fagartikler. Vi planlegger også en konferanse våren 2021 om trossamfunn under koronakrisen.

Kontaktpersoner for prosjektet: Ånund Brottveit og Olaf Aagedal

Nytt KIFO-prosjekt: LHBT ansatte i kirken

KIFO skal, i samarbeid med FAFO, undersøke hvordan personer med LHBT-identitet opplever å være ansatt i Den norske kirke. For å øke kunnskapsnivået om hva som oppleves som problematisk for LHBT-personer i kirkelige stillinger, stiller prosjektet spørsmål rundt LHBT-personers opplevelser av diskriminering, inkludering og arbeidsmiljø i kirken. I tillegg vil vi utforske holdninger til LHBT-spørsmål blant ansatte i kirken mer generelt, særlig sett i lys av endringene i vigselsliturgi fra 2017. Prosjektet vil bygge på individuelle og fokusgruppeintervjuer, og en spørreundersøkelse blant kirkens ansatte.

Arne Grønningseter (FAFO) er prosjektleder. Prosjektet er støttet med midler fra Kirkerådet.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her

«Nattverden tilbake til folket?» Et seminar om endringar i den norske nattverdpraksisen.

Tid: måndag 25. november 2019. 9.30–16.00
Stad: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. Forstanderskapssalen.

Fleire teikn tyder på den norske nattverdspraksisen er under endring. Forma på nattverden endrar seg frå knelenattverd rundt ein altarring, til intinksjon (eller «duppenattverd») på stasjonar i kyrkjerommet. Bruken har endra seg frå å vere eit sakrament som berre blei sjeldan brukt, til å bli eit fast ledd i hovudgudstenestene. Og nattverdsgjestene har forandra seg frå å vere berre dei «vedkjennande» kristne, til å bli ei meir samansett gruppe der også dei som tviler og ikkje veit heilt kva slags kristne dei er, deltek.

På dette seminaret vil vi sjå nærare på kva desse endringane representerer. Vi vil setje dei inn i ein historisk samanheng ved å sjå dei i høve til tidlegare store endringar i den norske nattverdstradisjonen. Vi vil drøfte mogelege forklaringar på dei endringane vi no ser og drøfte konsekvensar av endra nattverdpraksis. Er nattverden på veg tilbake til folket, å bli eit folkekyrkjeleg ritual på linje med dåp og konfirmasjon? Korleis vil desse endringane prege norsk gudstenesteliv og utfordre kyrkjesamfunna sin nattverdsteologi?

Bakgrunnen for seminaret er at KIFO (Institutt for kyrkje-, religions- og livssynsforsking) i 2019 har samla inn ny empirisk kunnskap om korleis nattverd blir praktisert, kor mange og kven som går til nattverd, og om korleis barn sin tilgang til nattverd har påverka nattverdstradisjonen.

Seminaret blir arrangert av KIFO i samarbeid med Bispemøtet i Den norske kyrkja.

 

Program

Opning av seminaret ved Christofer Solbakken og Ånund Brottveit

«Den norske nattverdstradisjonen i endring». Introduksjon av temaet og seminaret

Arne Bugge Amundsen: «Då alle gjekk til nattverd: Om den statsstyrte og kollektive nattverdstradisjonen».

Bjørn Sandvik: «Det store nattverdfallet»

Ola Tjørhom: «Katolsk og luthersk nattverdspraksis: likskapar, skilnader, utviklingstrekk».

Ingunn Folkestad Breistein: «Kampen for fri nattverd. Nattverdtradisjonen i frikyrkjesamfunn og lågkyrkjelege miljø».

Ingvild Sælid Gilhus: «Nattverden i eit ritualperspektiv»

Olaf Aagedal: «Opninga av nattverd for barn – barns opning av nattverden»

Tore W. Rafoss: «Nattverdsgjestene 2019. Kor mange og kven er dei?»

Herborg Finnset: «Erfaringar med drop-in-nattverd».

Panelsamtale om endringar i nattverdspraksisen: Kva er i ferd med å skje? Tolkingar og vurderingar av endringane.

Panel: Helga Byfuglien, Svein Granerud, Sevat Lappegard, Silje Kivle Andreassen

Panelleiar: Jan Arild Holbek

Møteleiarar: Christofer Solbakken og Ånund Brottveit

 

Kulturinnslag: gamle og nye nattverdssalmar framført av Torhild L. Nygård (vokal), Ådne Svalastog (piano) og Torstein Kinn (kontrabass).

 

Om innleiarane og paneldeltakarane:

Arne Bugge Amundsen er professor i kulturhistorie ved Universitetet I Oslo

Ingunn Folkestad Breistein er professor og rektor ved Ansgar Teologiske Høgskole

Ånund Brottveit er antropolog og forskningssjef vwed KIFO

Helga Byfuglien er preses i Den norske kirke

Herborg Finnset er biskop i Nidaros

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionshistorie ved Universitet i Bergen

Svein Granerud er teolog og seniorrådgjevar i NORMISJON

Jan Arild Holbek er freelancer og tidlegare journalist i Vårt Land

Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet

Sevat Lappegard er teolog og tidlegare prost på Elverum

Christofer Solbakken er teolog og generalsekretær for Bispemøtet

Tore W. Rafoss er sosiolog og forskar ved KIFO

Bjørn Sandvik er kyrkjehistorikar og prest

Ola Tjørhom er teolog og professor emeritus ved Universitetet i Agder

Olaf Aagedal er sosiolog og forskar ved KIFO

 

Musikarar

Torstein Kinn er bassist og freelance-musikar

Torhild Nygård er songar og student

Ådne Svalastog er kantor i Kvinesdal

 

Praktiske opplysningar
Seminaret er ope for alle, men vi særleg vere av interesse for kyrkjeleg tilsette, studentar og tilsette ved teologiske fakultet og høgskolar, religionsforskarar, historikarar og media.

Seminaret skal foregå i Forstanderskapssalen i Sentralen som ligg sentralt i Oslo. Adressa er Øvre Slottsgate 3, næraste T-banestasjon er Stortinget og trikk 12, 13, 15 og 19 stoppestad Øvre Slottsgate.

Seminaravgift kr 300 (som inkluderer ein enkel lunsj). Halv pris for studentar.
Påmeldingsfrist 9. november.
Spørsmål om seminaret kan rettast til: Olaf Aagedal (program): aagedal@kifo.no. Tlf: 99168600
Ina Holmstad (påmelding mm): ina.holmstad@kifo.no Tlf: 23334720

 

VELKOMEN TIL EIN INTERESSANT SEMINARDAG PÅ «SENTRALEN» 25.NOVEMBER!

KIFO har utført en stor kartlegging av tro og livssyn i Norge

KIFO har utført en stor undersøkelse hvor hele 4000 personer har svart på en rekke spørsmål knyttet til tro og livssyn. Undersøkelsen – «Religion 2019» – er et unikt datasett som gir innsikter i en rekke temaer, slik som religiøs tro og aktivitet, verdispørsmål, overtro og nyåndelighet, politisk orientering, syn på vitenskap og religionskritiske holdninger med mere. Et viktig tema i undersøkelsen er Den norske kirke, som kirkebesøk, inn- og utmelding, erfaring med kirken som ung, dåp og nattverd. Undersøkelsen (sammen med en tilsvarende undersøkelse utført i 2012) vil være en viktig ressurs for KIFO og bidra til forskningsbasert kunnskap om det norske religiøse landskapet.

Sindre Bangstad med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities

KIFO-forsker Sindre Bangstad er blitt med i redaksjonsrådet for Taylor & Francis-tidsskriftet Identities: Global Studies in Culture and Power, som redigeres av Prof Nasar Meer (University of Edinburgh, UK).

Les om tidsskriftet her.

Forskningsprosjekt: «Etter konfirmasjonen – exit eller transit?»

KIFO skal undersøke hva som skjer med ungdoms tilknytning til Den norske kirke og deres religiøse identitet etter konfirmasjonstiden og ut i deres unge voksne liv. Trosopplæringsreformen skal dekke aldersgruppen 0–18 år og arbeidet er rettet inn mot ulike faser med ulike tilbud for ulike aldersgrupper. Konfirmasjonen er det siste «rituelle» møtepunktet, og etter konfirmasjonen synes det vanskelig å nå bredt ut. Prosjektet stiller derfor spørsmålet om etter-konfirmasjonstiden blir en exitfase der en velger bort kontakt med kirken eller en transitfase som fører over i en ny form for tilknytning til kirken og til en ny «voksen» religiøs identitet?

Ann Kristin Gresaker er prosjektleder. Prosjektet er støttet med trosopplæringsmidler fra Kirkerådet.

Sindre Bangstad er blitt medlem av International Advisory Board for tidsskriftet Public Anthropology

 

 

Sindre Bangstad er blitt medlem av International Advisory Board for det nye tidsskriftet Public Anthropology, som nylig er blitt lansert av Brill.

http://publicanthropologist.cmi.no/about/#editorial-team

 

 

 

Religion og humor

Med støtte fra Fritt Ord og Medietilsynet skal KIFO-forskerne Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker undersøke ulike sider ved relasjonen mellom religion og humor i norske medier.
Les mer om prosjektet her.

Politisk håndtering av religiøst mangfold

KIFO skal i samarbeid med Universitetet i Stavanger/VID Misjonshøgskolen gjøre en studie av hvordan tros- og livssynsmangfoldet møtes politisk i Oslo.
Les mer om prosjektet her.

Barnenattverd

En studie av den nye nattverdstradisjonen i Den norske kirke hvor også barn inkluderes i nattverden.

Praktisering av barnenattverd er en av de største endringene i gudstjenestene i Den Norske Kirke.
I et nytt  forskningsprosjekt vil vi undersøke hvordan barnenattverd introduseres og praktiseres innenfor rammen av Trosopplæringsreformen og hvilke utfordringer dette reiser for trosopplæringsarbeidet.

Barnenattverd vil også settes inn i en videre kulturell og historisk sammenheng ved å se på hvordan denne praksisen bidrar til å endre opplevelsen av nattverden og gudstjenesten. Kan barnenattverd forståes som en del av en dyptgripende endring av den norske nattverdstradisjonen? trosopp_farge_under

Prosjektet starter høsten 2016 og avsluttes i 2018.
Prosjektleder: Olaf Aagedal.
Prosjektet finansieres med utviklingsmidler fra Trosopplæringsreformen.

 

 

Verdier, religion og menneskerettigheter

Prosjekt om ungdom, religion og holdninger til ulike menneskerettigheter.trosopp_farge_under

Det er samlet inn spørreskjemasvar fra ca 1000 ungdommer fra 20 videregående skoler i Oslo og Akershus.Materialet er representativt for ungdomsbefolkningen på viktige bakgrunnsvariabler.

Prosjektet er et samarbeid mellom ca 20 europeiske land, og koordineres fra universitetet i Wurzburg, Tyskland.

I prosjektet sammenliknes ulike religiøse gruppers syn på menneskerettigheter i ulike storbyer.

Forsker: Pål Ketil Botvar
Finansiering: Kirkerådets trosopplæringsmidler, KIFO
Ferdigstilling: 2016

Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet

Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig forståelse og respekt. Vi vurderer om dialogarbeid skaper inkluderende arenaer og praksiser i forhold til bredden i et mangfoldssamfunn og om det også fungerer på medlemsnivå. Datagrunnlaget er intervjuer med involverte deltakere og nøkkelpersoner, samt observasjonsdata og skriftlig dokumentasjon. KIFO har lagt spesiell vekt på erfaringene med lokale dialoggrupper tilknyttet Samarbeidsrådet.

Rapporten kan lastes ned her:

 

Dåp i Østre Romerike prosti

er-religiost-landskap-i-endringUndersøkelsen tar sikte på å utforske hvorfor noen foreldre døper barna sine, mens andre foreldre lar være å døpe barna sine. Resultatene skal brukes til å få kunnskap om medlemmenes tilknytning til og bruk av kirken. De som er medlem av Den norske kirke og som bor i kommunene Nes, Sørum, Fet og Aurskog-Høland og fikk barn i 2012 og 2013 er med i undersøkelsen.

Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse til samtlige foreldre i populasjonen i de fire kommunene, sendt ut medio november.

Forskere: Ida Marie Høeg, Tore Wisø Rafoss og Ånund Brottveit

Finansiering: Sørum kirkelige fellesråd med delfinansiering fra Fet og Dalen kirkelige fellesråd, KIFO

Publikasjon:

Tore Witsø Rafoss
«Et religiøst landskap i endring» Oppslutning om dåp på Østre Romerike KIFO Rapport 2016: 2 70 sider. Se omtale
ISBN 978-82-92972-43-4
ISSN 0807-7517