Muslimer i Norge. Ny surveyundersøkelse.
Bakgrunnsmateriale og informasjon om videre publisering.

Utgangspunktet for undersøkelsen
Muslimer i Norge blir ofte omtalt som én gruppe. Men det finnes mange måter å være muslim på, og muslimsk tro kan ta mange former. Vi har behov for mer kunnskap om norske muslimer. Ny forskning fra KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning har undersøkt norske muslimers tro, og også deres holdninger til en rekke andre spørsmål knyttet til religion og livssyn. Ved hjelp av en omfattende spørreundersøkelse, er mange av disse temaene nå kartlagt for første gang.

Metode og utvalg
Undersøkelsen ble utført i mars 2022 av Kantar på vegne av KIFO som har utformet undersøkelsen.

Undersøkelsen ble sendt til nordmenn som har innvandret fra følgende land eller har foreldre med bakgrunn fra disse landene:

• Afghanistan
• Bosnia-Hercegovina
• Irak
• Iran
• Kosovo
• Marokko
• Pakistan
• Somalia
• Tyrkia

Fra et utvalg på 36 700 fikk vi til sammen svar fra 1 096 informanter som oppga at de
betraktet seg selv som muslimer eller var oppdratt/oppvokst med muslimske tradisjoner. 75 prosent (821 informanter) av disse igjen oppgir å ha islam som «religiøs tilhørighet».

Undersøkelsen har som mål å kartlegge ulike aspekter ved muslimer (og de med muslimsk bakgrunn) i Norge. Et hovedfokus er likevel en kartlegging av tro og livssyn. Vi var opptatt å undersøke detaljert muslimer religiøse tro, aktiviteter og tilhørighet. Til en viss grad, bygger vi på lignende undersøkelser KIFO har gjort tidligere med den norske befolkning.

Spørsmålene vi har stilt og svarene vi fikk
Undersøkelsen omfatter en rekke ulike tema med et stort antall spørsmål. Spørreskjema gir en oversikt over hvilke tema vi har kartlagt og hvordan vi har spurt.

Dokumentasjonsrapport. Svarene på alle enkelt-spørsmålene publiseres i løpet av våren i en dokumentasjonsrapport som legges ut på KIFOs hjemmeside (www.kifo.no).

Videre analyse og bruk av data
Analyser av ulike tema og sammenhenger fra undersøkelsen vil bli publisert i fagartikler og populærvitenskapelige artikler.
Forskere og journalister som ønsker nærmere informasjon om enkelttema og spørsmål i undersøkelsen, kan henvende seg til kifo@kifo.no .
Se også oppslag om konferansen «Mangfold blant norske muslimer» og lenke til medieoppslag.

Moske i Oslo