Presentasjon av KIFO-prosjekt

på Culcom seminar i regi av UiO, mandag 10. desember 2007.

Les mer

KIFO-seminar høsten 2007: 5. og 6. november

I dette KIFO-seminaret vil vi markere at tidligere forskningssjef ved KIFO Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon. Første dag er satt av til presentasjon og drøfting av Winsnes’ siste prosjekt, mens følgende dag brukes til framlegg av papers med respons og samtale.

Les mer

Søkere på forskerstillingen

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søkere på forskerstillingen ved KIFO.

Les mer

Ny medarbeider på KIFO

Maria Aase er tilsatt i stillingen som rådgiver ved KIFO fra 1. oktober.

Les mer

Bokutgivelse: Gråte min sang

Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer.

«Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer» er skrevet av Lars Johan Danbolt – Dr theol,  forsker, forskningsveileder og sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, og førsteaman. II ved Menighetsfakultetet og Hans Stifoss-Hanssen – Dr philos, forskningssjef ved Stiftelsen Kirkeforskning.

Minnegudstjenester i den akutte fasen etter en større ulykke er en moderne rite som har blitt vanlig siden siste halvdel av 1980-tallet. Gudstjenesten retter seg primært mot pårørende og andre katastroferammede, og et typisk trekk er at representanter for politi, ambulanse og annet innsatspersonell som regel er med som rituelle aktører i forbindelse med lystenning. Med henvisning til Åstaulykken, Sleipnerulykken og et par mer lokalt pregede hendelser tar boka for seg denne særdeles viktige og krevende typen gudstjeneste og analyserer den i relasjon til praktisk teologi, riteforskning og katastrofeterapi. Hva er karakteristisk for denne riten, hvordan oppleves den, hvilken funksjon har den, og hvordan kan den fungere best mulig i spenningsfeltet mellom tradisjonell folkekirkelighet og et økende multireligiøst samfunn? Boka er skrevet med tanke på personell i kirka og helsevesenet, politiet og andre som kan komme i berøring med tematikken gjennom sitt arbeid, men vil også være av interesse for folk som er interessert i moderne riter ikke minst i forbindelse med til død og sorg.

Boka rapporterer omfattende fra et kvalitativt forskningsprosjekt innenfor dette feltet. Forskningen er del av ”Riteprosjektet” ved Det praktisk-teologiske seminar; det skjer også i et samarbeid med Sykehuset innlandet, og fra 2005 Stiftelsen Kirkeforskning.

Kirke-stat rapportene

KIFOs rapporter etter kirke-stathøringen er nå kontrollert for feil og lagt ut i korrigerte utgaver.

Les mer

Bokutgivelse: Gråte min sang

Som en vesentlig sluttrapportering av studien av minneritualer etter katastrofer, har LJ Danbolt og H Stifoss-Hanssen gitt ut en bok på Høyskoleforlaget: ”Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer”

Les mer

Utlysning av forskerstilling hos KIFO

Vi søker en forsker med kvalifikasjoner innen empiriske metoder, fortrinnsvis kvantitativ forskning. Det er ønskelig med erfaring fra forskning på kirkefeltet. Søkere kan ha samfunnsfaglig, religionsvitenskapelig eller teologisk bakgrunn. Den som ansettes må ha doktorgrad. Frist 1. september 2007.

Les mer

Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

Les mer

KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Les mer

Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

Les mer

Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

Les mer

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Les mer

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Les mer

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Les mer

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Les mer

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Les mer

Møtet med den andre

Hans Stifoss-Hanssen og Marit Bunkholt (red.)

Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hanssen

Hans Stifoss-Hanssen har vært sjelesorglærer på Det praktisk-teologiske seminar i en årrekke. Seminaret gir nå ut et utvalg av hans tekster.

Tekstene i samlingen er preget av noen engasjerte anliggender. et hovedengasjement er å rydde plass til sjelesorgen i det teologiske fagrommet, plass til praksis og erfaring i teologiens verden. Et annet hovedengasjement dreier seg om «den andre» – konfidenten, sjelesørgerens samtalepartner, medmennesket. Hvordan definere og anrette sjelesorg hvis det handler om at den andre skal få komme til orde?

Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 13. ISBN 978-82-91925-13-4 Utgitt 2007

KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

Les mer

Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Les mer

Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

Les mer

Arbeid med meining av Magnar Hjertenæs

«Arbeid med meining» av Magnar Hjertenæs har nå kommet ut som KIFO Rapport nr. 30.

Les mer

KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

Les mer

Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Les mer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet 2007 finner sted på Diakonhjemmet Høgskole tirsdag 5. juni.

Les mer

Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf

Les mer