Harald Hegstad: Den virkelige kirke

Tidligere KIFO forsker Harald Hegstad har utgitt bok med undertittel: Bidrag til ekklesiologien

Ti teser om lokalkultur

KIFO-forskerne Helene Egeland og Olaf Aagedal har (sammen med Mariann Villa ved Bygdeforsking) levert en rapport til Norsk Kulturråd om endringer i lokalt kulturliv. Hovedkonklusjonene ble oppsummert på Kulturrådets årskonferanse i november i form av 10 teser som er gjengitt i denne kronikken.

Lansering av nytt nettsted

Den 1. desember inviterer vi våre brukere til nye kifo.no.

Ny bok: Lokalt kulturliv i endring

Dei har gitt ut ei bok som tek pulsen på det nye Kultur-Noreg. Kva blir kultur nytta til, og kva gjer dette med innhaldet i det lokale kulturlivet?

Announcement: PhD scholarships

2-3 PhD scholarships within the research program «Religion in the public sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries» (NOREL).

Lansering

Utredningsrapporten «Livsfaseriter: Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge» lanseres fredag 13. november.

Pål Repstad med artikkel i bok

Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden.

Ulla Schmidt i Verdibørsen

Denne høsten deltar Ulla Schmidt en gang i måneden i et panel i NRK P2s «Verdibørsen» der ulike religiøse nyheter kommenteres.

Pål Ketil Botvar med artikkel i bok utgitt på BRILL, oktober 2009

«Holy Nations and Global Identities
Civil Religion, Nationalism, and Globalisation»

Pål Ketil Botvar med artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion»

I forbindelse med sitt nylig avsluttede doktorgradsprosjekt har KIFO-forsker Pål Ketil Botvar publisert en artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion» nr 3, 2009

Ulla Schmidt er fungerende forskningssjef

Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen har forskningspermisjon

Konferanse om alternativ spiritualitet

Egede Instituttet arrangerer en åpen konferanse 27. og 28. nov. 2009 med temaet «50 år med alternativ spiritualitet»

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion – NCSR 2010

4.-6. august 2010, Universitetet i Agder, Kristiansand

Pål Ketil Botvar disputerer 30. oktober 2009

Pål Ketil Botvar disputerer fredag 30. oktober 2009 for PhD-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Prosjektet Presters arbeidsforhold er ferdigstilt!

Samlerapport for prosjetet Presters arbeidsforhold er nå ferdigstilt: Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.

KIFO seminar høsten 2009, 7. desember

«Kulturkyrkja og Pilgrimskyrkja».

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?

Ida Marie Høeg disputerte fredag 28. august

Ida Marie Høeg disputerte for Ph.D.-graden ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen med avhandlingen «Velkommen til oss.» Ritualisering av livets begynnelse.

Nye funn fra religionsundersøkelse

Her finner du presentasjonene fra KIFO, miniseminar om religionsundersøkelsen ISSP 2008 v/Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt

KIFO seminar 11. og 12. mai 2009

Ny religionsundersøkelsen: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral.

Konsultasjon om KIFOs rekrutteringsstudie

I samarbeid med Kirkerådets rekrutteringsnettverk, arrangerer KIFO en konsultasjon 17. mars 2009 vedrørende rekruttering til vigslede stillinger i Den norske kirke.

Første del av rekrutteringsprosjektet er nå ferdigstilt.

Rapporten «Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger» kartlegger rekrutterings- og bemanningssituasjonen for menighetspreststillingene i Den norske kirke, og gir en vurdering av situasjonen.

KIFO har mottatt NORDCORP midler for nordisk samarbeidsprosjekt på 596 000 EUR

KIFO har mottatt støtte til prosjektet ”The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries” fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forkskning (NOS-HS).

Ny strategiplan 2009-2011

KIFOs styre vedtok ny strategiplan 2009-2011 i sitt møte 4. desember 2008. Planen har hatt et grundig forarbeid i personalseminar og forskningsutvalget.

Publisering av KIFO-prosjekter: New Age og Julekonserter

Nå er det publisert bøker fra to forskningsprosjekter som samarbeidspartnerne har arbeidet med innenfor KIFO-samarbeidet. Per M. Aadnanes (Høgskolen i Volda) har kommet med bok om kirken og den nye religiøsiteten, og Anne Løvland og Pål Repstad (Universitetet i Agder) har skrevet bok fra studien av julekonserter. Begge bøkene er kommet på Universitetsforlaget.