Nytt KIFO-prosjekt: LHBT ansatte i kirken

KIFO skal, i samarbeid med FAFO, undersøke hvordan personer med LHBT-identitet opplever å være ansatt i Den norske kirke. For å øke kunnskapsnivået om hva som oppleves som problematisk for LHBT-personer i kirkelige stillinger, stiller prosjektet spørsmål rundt LHBT-personers opplevelser av diskriminering, inkludering og arbeidsmiljø i kirken. I tillegg vil vi utforske holdninger til LHBT-spørsmål blant ansatte i kirken mer generelt, særlig sett i lys av endringene i vigselsliturgi fra 2017. Prosjektet vil bygge på individuelle og fokusgruppeintervjuer, og en spørreundersøkelse blant kirkens ansatte.

Arne Grønningseter (FAFO) er prosjektleder. Prosjektet er støttet med midler fra Kirkerådet.

Rapporten fra prosjektet kan lastes ned her