Tros- og livssynsdialoger

Evaluering av dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet

Prosjektet skal evaluere dialogarbeidet på tros- og livssynsfeltet i Norge med særlig vekt på rollen til tre råd: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge. Vi vil kartlegge hvilke former for dialog som eksisterer lokalt og nasjonalt, og undersøke hvorvidt de fremmer gjensidig forståelse og respekt. Vi vurderer om dialogarbeid skaper inkluderende arenaer og praksiser i forhold til bredden i et mangfoldssamfunn og om det også fungerer på medlemsnivå. Datagrunnlaget er intervjuer med involverte deltakere og nøkkelpersoner, samt observasjonsdata og skriftlig dokumentasjon. KIFO har lagt spesiell vekt på erfaringene med lokale dialoggrupper tilknyttet Samarbeidsrådet.

Rapporten kan lastes ned her: