I denne KIFO-rapporten presenteres en omarbeidet og oppdatert utgave av et forskningsnotat utarbeidet for Bergen kommune som en del av rapporten ‘Strukturell rasisme i Bergen’, utarbeidet av KIFO og Vista Analyse for Bergen kommune i 2021.

Dette forskningsnotatet presenterer en kortfattet innføring til det omdiskuterte begrepet strukturell rasisme, og introduserer relevant faglitteratur som anvender seg av begrepet og de analytiske perspektivene på rasisme som ligger til grunn for begrepet.

Notat drøfter også begrepets anvendelse på, og gyldighet i, en norsk samfunnsmessig kontekst.  

Rapporten er skrevet av KIFO forsker Sindre Bangstad.

Rapporten kan lastes ned her