Ny KIFO rapport: Mangfold blant norske muslimer. En dokumentasjonsrapport om tro og livssyn hos norske muslimer

Muslimer i Norge blir ofte omtalt som én gruppe, men det finnes mange måter å være muslim på, og muslimsk tro kan ta mange former. For å lære mer om dette, utformet KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning i 2022 en omfattende tros- og livsundersøkelse rettet mot norske muslimer. Undersøkelsen gir ny kunnskap om hva norske muslimer tror på og hvordan de praktiserer sin tro, og denne rapporten gjengir svarene fra undersøkelsen.

Dette er en dokumentasjonsrapport, noe som innebærer at svarene ikke er analysert eller kommentert. Rapporten er ment å gi informasjon om hvordan undersøkelsen ble gjennomført, gi en oversikt over svarene, og legge grunnlag for videre analyser av datamaterialet.

På første del av prosjektet som handlet om å utforme og gjennomføre spørreundersøkelsen, har Ånund Brottveit vært prosjektleder, og Tore Witsø Rafoss har vært prosjektnestleder. På andre del av prosjektet, som har handlet om å trekke ut hovedfunn av undersøkelsen og kvalitetssikre disse, har Tore Witsø Rafoss vært prosjektleder. Tore Witsø Rafoss har også skrevet rapporten. Takk til Netta Marie Rønningen som hjalp til med layout.

Les hele rapporten her