Sindre Bangstad

KIFO-forskeren Sindre Bangstad, Pål Ketil Botvar og Ann Kristin Gresaker bidrar i boken Religion og ungdom, som er redigert av tidligere KIFO-forsker og nå professor i religionssosiologi ved Universitetet i Agder, Ida Marie Høeg. Hun har forsket på ungdom og religiøs endring og publisert i en rekke bøker og tidsskrifter. I boken skriver hun særlig om konfirmanter i Den norske kirke. Også en annen tidligere KIFO-forsker, Sivert Skålvoll Urstad, er med på boken. Hans kapittel handler om unge, sekulære voksnes tilnærming til religion.
Boken består av 11 kapitler som samler 12 forskere som er opptatt av unges forhold til religion med utgangspunkt i et samfunnsvitenskapelig eller religionsvitenskapelig perspektiv. Ved hjelp av empiriske undersøkelser utforskes og forklares unge menneskers religiøse orientering.
Tre av kapitlene som helt eller delvis forfattet av KIFO-forskere. Disse er:
Ann Kristin Gresaker: Religion i norske kvinne- og manneblader for unge. Forfatteren ser på hvordan ungdomsblader som Det Nye og Mann fremstiller kjønn og religion. Kapitlet diskuterer hvordan bladene bidrar til å alminneliggjøre ulike former for religion og hvilke forestillinger om maskulinitet og feminitet som dominerer.
Sindre Bangstad: Under horisonten. Om hverdagslig sekularitet blant unge muslimer. På bakgrunn av et feltarbeid blant unge muslimer i Norge viser forfatteren hvordan unge med muslimsk bakgrunn navigerer i en flerkulturell kontekst, og hvordan de forholder seg til norske verdiregimer knyttet til likestilling, toleranse og homoliberalitet.
Pål Ketil Botvar (KIFO) og Irene Trysnes (UiA): «Jeg kaller det Stine-tro». Unge mennesker, individualisering og nyreligiøsitet. I samarbeid med Irene Trysnes undersøker Botvar individualistiske verdisett blant nyreligiøse mennesker. Unge nyreligiøse sammenliknes med middelaldrende og eldre med likeartet religiøs orientering. Også sammenhenger mellom nyreligiøsitet, individualisme og samfunnsengasjement tas opp og belyses i kapitlet.
Boken kan bestilles fra Universitetsforlaget her.