Religion og kjønn i livsstilblader

Ann Kristin Gresaker med to artikler om religion og kjønn i livsstilblader i «Men and Masculinities» og «Journal of Gender Studies»

 

akg_forside-m-and-mI artikkelen «Sex, Violence, and the Religious ‘Other’. The Gendering of Religion in Scandinavian Men’s Magazines» publisert i Men and Masculinities, undersøker Gresaker hvordan skandinaviske manneblader bidrar til å kjønne religion og religiøsitet. Basert på verbalt og visuelt materiale fra svenske Slitz, danske M! og norske Mann i årene 1998 og 2008, stilles følgende spørsmål: Hvordan konstrueres kjønnede ideer om religion og religiøsitet, og hvordan kan konstruksjonene tolkes, både i lys av den spesifikke mannebladkonteksten og bredere kulturelle ideer om kjønn og religion? Hun ser på hvordan bladene bidrar til feminisering og maskulinisering av religion, det vil si hvordan religion konstrueres i tråd med det bladene oppfatter til å være typisk feminint, og det som oppfattes som typisk maskulint. Studien belyser således hvordan ideer om koblingen mellom religion og kjønn etablereres, uttrykkes og naturaliseres i mannebladet. Et funn er at mannebladene tenderer til å portrettere religiøse kvinner som et universelt fenomen, mens religiøse menn er et kontekstuelt fenomen situert på bestemte steder og i bestemte kulturer. Det er især to kvinnelige, religiøse subjektiviteter som kommer til uttrykk i bladene: «den gale, religiøse/åndelige kjæresten» i 1998 og «den seksualiserte kristne kvinnen» i 2008. Bladenes maskulinisering av religion uttrykkes gjennom «den onde, patriarkalske, religiøse mannen», representert både i 1998 og i 2008. Artikkelen foreslår at disse konstruksjonene er formet og informert av dominerende kulturelle forestillinger om religion og kjønn, deriblant stereotypiske representasjoner av muslimske menn som kvinneundertrykkende og voldelige. Konstruksjonene er også mer spesifikt bearbeidet og tilpasset mannebladets kjønnede skript om intime relasjoner, kjønnsforskjeller, sex og vold presentert gjennom en gjennomgående humoristisk tone med bruk av ironi og sarkasme.

Les artikkelen her: http://jmm.sagepub.com/content/early/2016/01/12/1097184X15625311.abstract

DOI:10.1177/1097184X15625311

Kristeligt Dagblad 3.5.2016 Religion i mandeblade er for kvinder og fanatikere Omtale av Ann Kristin Gresaker sin vitenskapelige artikkel i «Men and Masculinities»

forside Journal of Gender StudiesI artikklelen «‘If your life feels empty, perhaps it’s time to find a partner?’ Constructions of heterosexual coupledom and femininity through astrological advice in a Norwegian women’s magazine» publisert i Journal of Gender Studies undersøker Gresaker hvordan ideer om parforholdet og femininitet kommer til uttrykk i horoskopspalten i det norske kvinnebladet Det Nye. Ideen om at lykken finnes i heteroseksuelle parforhold er et gjennomgående tema i populære sjangre som kvinneblader. Fremveksten av postfeministiske diskurser viser at konvensjonelle skript presenteres på nye måter. Et eksempel er at parforholdet er veien til lykke. Dette skriptet fremmes nå som knyttet til kvinners frihet, valg og myndiggjøring. Artikkelen sammenligner horoskop publisert i tre ulike tiår (1988, 1998 og 2008) som dekker perioder før og mens postfeminismen angivelig fikk slagkraft i populærkulturen. Gjennom analyse av temaene hvordan møte, velge og få tak i menn, stiller studien følgende spørsmål: På hvilke måter snakker astrologen om jakten på parforholdet? Hvilke former for femininitet fremmes gjennom jakten på kjærlighet? Hva endres i femininitetskonstruksjonene i den studerte perioden, og hva består? Artikkelen finner at parforholdet endres fra å være konstruert som et uunngåelig lykkeobjekt som krever lite av kvinner til å bli et lykkeobjekt som velges, og en prestasjon. Jakten på parforholdet blir portrettert som et altomfattende prosjekt der kvinner må sette inn all sin innsats. Studien viser til et skifte fra en astrologisk diskurs om hell i 1988 til postfeministiske og neoliberalistiske diskurser om myndiggjøring og selvstyring, som særlig er tilstede i 2008.

Les artikkelen her: http://www.tandfonline.com/eprint/h9KADSKeJHKShGGrjSmR/full

DOI:10.1080/09589236.2016.1150159