Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning

KIFO driver forskning og utredning om kirke, religion og livssyn i samfunnet, med hovedvekt på empirisk forskning.

Forskerstaben har kompetanse i bl.a. religionsvitenskap, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Denne flerfagligheten preger også KIFOs forskning.

BRED STØTTE TIL KIFO FØR OG UNDER KIRKERÅDETS MØTE


KIFO-ansatte følger streamingen av Kirkerådets behandling av instituttets fremtid.

I forbindelse med Kirkerådets finansiering av ny FOUI-satsing, hadde kirkerådsdirektøren i sin innstilling foreslått halvering av støtten til KIFO i 2021 og full fjerning i 2022.
Forslaget vakte sterke reaksjoner, både på grunn av sitt innhold og på grunn av måten saken var forberedt på uten å informere og involvere KIFO og uten å ta hensyn til tidligere vedtak og uttalelser om når og hvordan saken skulle behandles. I innleggene i pressen og på Kirkerådsmøtet 17. september, understreket flere betydningen av å ha uavhengig forskning med høy kompetanse i kvantitative metoder og berømmet KIFO for den betydning instituttet har hatt for norsk kirkeforskning. I debatten ble det også reist spørsmål ved størrelsen på KIFOs grunnbevilgning i forhold til hva Kirkerådet totalt bruker på forsking og utvikling, arbeidsdelingen mellom KIFO og forskning i utdanningsinstitusjonene, og hvordan Kirkerådet kan ha innflytelse på KIFOs prioriteringer av forskningstema.
Det opprinnelige forslaget til vedtak ble ikke stemt over. I stedet la saksordfører Harald Hegstad fram et alternativt forslag som ble enstemmig vedtatt. Vedtaket ber kirkerådsdirektøren om å innlede en dialog med KIFOs styre som skal dreie seg om premissene for relasjonen mellom KIFO og Kirkerådet. Kirkerådet skal på grunnlag av denne dialogen vurdere størrelse og innretning på eventuelle fremtidige tilskudd til KIFO. Kirkerådet skal for 2021 bevilge et tilskudd på samme nivå som i 2020.
KIFO imøteser nå en avklaring av de spørsmålene som ble tatt opp på møtet, og vi ser frem til dialog med direktøren og Kirkerådet. Som et premiss for denne dialogen, forventer vi en grundig drøfting av innholdet i evalueringsrapporten om KIFO. Denne evalueringen ble bestilt av Kirkerådet og bør ligge som et premiss for en videre dialog om hvordan man kan få best mulig samarbeid mellom KIFO og Den norske kirke.