Pål Ketil Botvar disputerer 30. oktober 2009

Pål Ketil Botvar disputerer fredag 30. oktober 2009 for PhD-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Prosjektet Presters arbeidsforhold er ferdigstilt!

Samlerapport for prosjetet Presters arbeidsforhold er nå ferdigstilt: Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.

KIFO seminar høsten 2009, 7. desember

«Kulturkyrkja og Pilgrimskyrkja».

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?