KIFO seminar høsten 2009, 7. desember

«Kulturkyrkja og Pilgrimskyrkja».

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?

Les mer

Ida Marie Høeg disputerte fredag 28. august

Ida Marie Høeg disputerte for Ph.D.-graden ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen med avhandlingen «Velkommen til oss.» Ritualisering av livets begynnelse.

Les mer

Nye funn fra religionsundersøkelse

Her finner du presentasjonene fra KIFO, miniseminar om religionsundersøkelsen ISSP 2008 v/Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt

Les mer

KIFO seminar 11. og 12. mai 2009

Ny religionsundersøkelsen: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral.

Les mer

Konsultasjon om KIFOs rekrutteringsstudie

I samarbeid med Kirkerådets rekrutteringsnettverk, arrangerer KIFO en konsultasjon 17. mars 2009 vedrørende rekruttering til vigslede stillinger i Den norske kirke.

Les mer

Første del av rekrutteringsprosjektet er nå ferdigstilt.

Rapporten «Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger» kartlegger rekrutterings- og bemanningssituasjonen for menighetspreststillingene i Den norske kirke, og gir en vurdering av situasjonen.

Les mer

KIFO har mottatt NORDCORP midler for nordisk samarbeidsprosjekt på 596 000 EUR

KIFO har mottatt støtte til prosjektet ”The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries” fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forkskning (NOS-HS).

Les mer

Ny strategiplan 2009-2011

KIFOs styre vedtok ny strategiplan 2009-2011 i sitt møte 4. desember 2008. Planen har hatt et grundig forarbeid i personalseminar og forskningsutvalget.

Les mer

Publisering av KIFO-prosjekter: New Age og Julekonserter

Nå er det publisert bøker fra to forskningsprosjekter som samarbeidspartnerne har arbeidet med innenfor KIFO-samarbeidet. Per M. Aadnanes (Høgskolen i Volda) har kommet med bok om kirken og den nye religiøsiteten, og Anne Løvland og Pål Repstad (Universitetet i Agder) har skrevet bok fra studien av julekonserter. Begge bøkene er kommet på Universitetsforlaget.

Les mer

KIFO seminar våren 2009

Neste KIFO seminar blir 11. og 12. mai 2009. Tema 11. mai er survey-undersøkelsen ISSP 2008 (International Social Survey Programme) som har religion som hovedtema.

Les mer

Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».

Les mer

KIFO seminaret 17. november

Mandag 17. november: Tema Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon

Les mer

Ansettelse av forskningsassistent

KIFO har ansatt Ann Kristin Gresaker som forskningsassistent i 100% stilling for 1 år.

Les mer

Fagkonferanse i Religionspsykologi

11.-12. september 2008 arrangeres fagkonferanse i Religionspsykologi på Hamar.

Les mer

Kifo-seminar høsten 2008

Høstens KIFO-seminar finner sted 17. og 18. november. Tema og program presenteres senere

Les mer

ROR Research Seminar

Time: Wednesday September 3. – Thursday September 4. 2008. 9:30am – ca 4-5pm.
Place: University of Agder, Kristiansand. Kristian Schjelderups hus, room E2 001B

Les mer

Ny bok fra KIFO

Utfyllende analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Les mer

Olaf Aagedal blir KIFO-forsker

Aagedal (f 1946) er nå professor ved Diakonhjemmet Høgskole; han begynner i den ledige stillingen ved KIFO den 1. august.

Les mer

STILLINGSUTLYSNING

KIFO søker FORSKER 3/FORSKNINGSASSISTENT
i ett år, med mulighet for forlengelse i ett år.
Snarlig tiltredelse.

Les mer

Program til KIFO-seminar 21.-22.april 2008

Tema: Kirke-Stat.
Boklansering: Mellom prinsipper og pragmatisme – analyser av høringen om staten og Den norske kirke (Hans Stifoss-Hanssen og Inger Furseth, red)

Les mer

Seminar på KIFO fredag 7. mars 2008

Seminar på KIFO fredag 7. mars.
Religion i det offentlige rom.
Hovedforeleser: Professor Knut Lundby

Les mer

Presentasjon av KIFO-prosjekt

på Culcom seminar i regi av UiO, mandag 10. desember 2007.

Les mer

KIFO-seminar høsten 2007: 5. og 6. november

I dette KIFO-seminaret vil vi markere at tidligere forskningssjef ved KIFO Ole Gunnar Winsnes går av med pensjon. Første dag er satt av til presentasjon og drøfting av Winsnes’ siste prosjekt, mens følgende dag brukes til framlegg av papers med respons og samtale.

Les mer

Søkere på forskerstillingen

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 6 søkere på forskerstillingen ved KIFO.

Les mer

Ny medarbeider på KIFO

Maria Aase er tilsatt i stillingen som rådgiver ved KIFO fra 1. oktober.

Les mer

Bokutgivelse: Gråte min sang

Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen: Gråte min sang. Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer.

«Gråte min sang – minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer» er skrevet av Lars Johan Danbolt – Dr theol,  forsker, forskningsveileder og sykehusprest ved Sykehuset Innlandet, og førsteaman. II ved Menighetsfakultetet og Hans Stifoss-Hanssen – Dr philos, forskningssjef ved Stiftelsen Kirkeforskning.

Minnegudstjenester i den akutte fasen etter en større ulykke er en moderne rite som har blitt vanlig siden siste halvdel av 1980-tallet. Gudstjenesten retter seg primært mot pårørende og andre katastroferammede, og et typisk trekk er at representanter for politi, ambulanse og annet innsatspersonell som regel er med som rituelle aktører i forbindelse med lystenning. Med henvisning til Åstaulykken, Sleipnerulykken og et par mer lokalt pregede hendelser tar boka for seg denne særdeles viktige og krevende typen gudstjeneste og analyserer den i relasjon til praktisk teologi, riteforskning og katastrofeterapi. Hva er karakteristisk for denne riten, hvordan oppleves den, hvilken funksjon har den, og hvordan kan den fungere best mulig i spenningsfeltet mellom tradisjonell folkekirkelighet og et økende multireligiøst samfunn? Boka er skrevet med tanke på personell i kirka og helsevesenet, politiet og andre som kan komme i berøring med tematikken gjennom sitt arbeid, men vil også være av interesse for folk som er interessert i moderne riter ikke minst i forbindelse med til død og sorg.

Boka rapporterer omfattende fra et kvalitativt forskningsprosjekt innenfor dette feltet. Forskningen er del av ”Riteprosjektet” ved Det praktisk-teologiske seminar; det skjer også i et samarbeid med Sykehuset innlandet, og fra 2005 Stiftelsen Kirkeforskning.