Pål Repstad med artikkel i bok

Artikkelen gir en oversikt over den religionssosiologiske fagdebatten om civil religion (samfunnsreligion) i Norden.

Ulla Schmidt i Verdibørsen

Denne høsten deltar Ulla Schmidt en gang i måneden i et panel i NRK P2s «Verdibørsen» der ulike religiøse nyheter kommenteres.

Pål Ketil Botvar med artikkel i bok utgitt på BRILL, oktober 2009

«Holy Nations and Global Identities
Civil Religion, Nationalism, and Globalisation»

Pål Ketil Botvar med artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion»

I forbindelse med sitt nylig avsluttede doktorgradsprosjekt har KIFO-forsker Pål Ketil Botvar publisert en artikkel i tidsskriftet «Politics and Religion» nr 3, 2009

Ulla Schmidt er fungerende forskningssjef

Forskningssjef Hans Stifoss-Hanssen har forskningspermisjon

Konferanse om alternativ spiritualitet

Egede Instituttet arrangerer en åpen konferanse 27. og 28. nov. 2009 med temaet «50 år med alternativ spiritualitet»

The 20th Nordic Conference in Sociology of Religion – NCSR 2010

4.-6. august 2010, Universitetet i Agder, Kristiansand

Pål Ketil Botvar disputerer 30. oktober 2009

Pål Ketil Botvar disputerer fredag 30. oktober 2009 for PhD-graden ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Prosjektet Presters arbeidsforhold er ferdigstilt!

Samlerapport for prosjetet Presters arbeidsforhold er nå ferdigstilt: Prest i Den norske kirke. En rapport om presters arbeidsforhold.

KIFO seminar høsten 2009, 7. desember

«Kulturkyrkja og Pilgrimskyrkja».

På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar «kulturaliseringa» av kyrkja skaper for forsking. Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?

Ida Marie Høeg disputerte fredag 28. august

Ida Marie Høeg disputerte for Ph.D.-graden ved Det historisk-filosofiske fakultet Universitetet i Bergen med avhandlingen «Velkommen til oss.» Ritualisering av livets begynnelse.

Nye funn fra religionsundersøkelse

Her finner du presentasjonene fra KIFO, miniseminar om religionsundersøkelsen ISSP 2008 v/Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt

KIFO seminar 11. og 12. mai 2009

Ny religionsundersøkelsen: Sentrale funn om religion, offentlighet og moral.

Konsultasjon om KIFOs rekrutteringsstudie

I samarbeid med Kirkerådets rekrutteringsnettverk, arrangerer KIFO en konsultasjon 17. mars 2009 vedrørende rekruttering til vigslede stillinger i Den norske kirke.

Første del av rekrutteringsprosjektet er nå ferdigstilt.

Rapporten «Prestemangel? Rekruttering til menighetspreststillinger» kartlegger rekrutterings- og bemanningssituasjonen for menighetspreststillingene i Den norske kirke, og gir en vurdering av situasjonen.

KIFO har mottatt NORDCORP midler for nordisk samarbeidsprosjekt på 596 000 EUR

KIFO har mottatt støtte til prosjektet ”The Role of Religion in the Public Sphere. A Comparative Study of the Five Nordic Countries” fra Nordisk samarbeidsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forkskning (NOS-HS).

Ny strategiplan 2009-2011

KIFOs styre vedtok ny strategiplan 2009-2011 i sitt møte 4. desember 2008. Planen har hatt et grundig forarbeid i personalseminar og forskningsutvalget.

Publisering av KIFO-prosjekter: New Age og Julekonserter

Nå er det publisert bøker fra to forskningsprosjekter som samarbeidspartnerne har arbeidet med innenfor KIFO-samarbeidet. Per M. Aadnanes (Høgskolen i Volda) har kommet med bok om kirken og den nye religiøsiteten, og Anne Løvland og Pål Repstad (Universitetet i Agder) har skrevet bok fra studien av julekonserter. Begge bøkene er kommet på Universitetsforlaget.

KIFO seminar våren 2009

Neste KIFO seminar blir 11. og 12. mai 2009. Tema 11. mai er survey-undersøkelsen ISSP 2008 (International Social Survey Programme) som har religion som hovedtema.

Fra KIFO seminaret 17. november 2008

Lenger ned finner du link til Dr Kati Niemelä’s presentasjon «Is confirmation important? Research on confirmation in northern Europe».

KIFO seminaret 17. november

Mandag 17. november: Tema Ungdom og religion – og kirkens arbeid med konfirmasjon

Ansettelse av forskningsassistent

KIFO har ansatt Ann Kristin Gresaker som forskningsassistent i 100% stilling for 1 år.

Fagkonferanse i Religionspsykologi

11.-12. september 2008 arrangeres fagkonferanse i Religionspsykologi på Hamar.

Kifo-seminar høsten 2008

Høstens KIFO-seminar finner sted 17. og 18. november. Tema og program presenteres senere

ROR Research Seminar

Time: Wednesday September 3. – Thursday September 4. 2008. 9:30am – ca 4-5pm.
Place: University of Agder, Kristiansand. Kristian Schjelderups hus, room E2 001B

Ny bok fra KIFO

Utfyllende analyser av høringen om staten og Den norske kirke

Olaf Aagedal blir KIFO-forsker

Aagedal (f 1946) er nå professor ved Diakonhjemmet Høgskole; han begynner i den ledige stillingen ved KIFO den 1. august.