Når troen tar nye veier

Denne rapporten tar for seg personer som tidligere har vært aktive i et kristent miljø, men som har beveget seg over i det nyåndelige feltet.

Utlysning av forskerstilling i KIFO

KIFO har ledig forskerstilling. Søknadsfrist 2. desember 2013

«Religion og nasjon 1814 – 2014»

Forskningsstiftelsen KIFO inviterer til seminar mandag 2.des. 2013 kl 9.30 – 15.30 på Litteraturhuset i Oslo.

Den offentlige sorgen etter 22. juli

Terrorhandlingene utløste reaksjoner som i omfang og intensitet mangler sidestykke i norsk historie.

Hompland og Aagedal med kapittel i boken «Festival!»

«Festivalscenarier» – presenterer tre ulike scenarier for utviklingen av festivalkulturen i Norge

Omstridt samordning av kirkelige og offentlige valg raskt akseptert

I en artikkel i boken «Et robust lokaldemokrati» ser Ulla Schmidt nærmere på ordningen med å legge kirkevalgene til samme tid og samme sted som de offentlige valgene.

17. mai som nasjonal dugnad?

17. mai samles store deler av den norske befolkningen i sine lokalmiljøer for å feire nasjonaldagen. Tradisjonen er lang, sterk og innarbeidet. På tross av dette, foreligger det relativt lite data om hvordan 17. mai-feiringene faktisk gjennomføres.

KIFO-seminar 28. mai 2013: «Det livssynsåpne samfunn»

KIFO-seminaret tirsdag 28. mai vil ta utgangspunkt i NOU 2013: 1 fra det religionspolitiske utvalget, «Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk» og bevege seg tematisk over på ulike sider ved endringene i stat-kirke forholdet.

«Forskerne møter feirerne»

8. mai arrangerer KIFO og Forskningsrådet dagskonferanse i historiske omgivelser på Eidsvoll.

Om hellige hus og musikalsk endring

KIFO forskerne Olaf Aagedal og Pål Ketil Botvar med artikler i to nye bøker

Hva preger trosopplæringen lokalt i Den norske kirke?

Stor lokal variasjon, både når det gjelder målsettinger, innhold og pedagogisk tenkning og profil.

Ånund Brottveit er ansatt som forskningssjef i KIFO

Ånund Brottveit kommer fra stilling som forsker /høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole

Kristne migrantmenigheter i Oslo

Temaet for denne KIFO-rapporten er kristne migrantmenigheter og deres betydning for dem som deltar der

Tilstandsrapport for Den norske kirke 2012

Hovedtema: Trosopplæringsreformen

Tiden etter konfirmasjon

Våren 2012 har konfirmerte ungdommer i nesten 200 menigheter i Den norske kirke deltatt i en nasjonal undersøkelse om tiden etter konfirmasjon.

Inger Furseth med fire artikler i Encyclopedia of Global Religion om Norge, Sverige, Island og de nordiske landene

Encyclopedia of Global Religion er et oppslagsverk i to bind som er utgitt av Sage. Det er redigert av Mark Juergensmeyer og Wade Clark Roof, begge fra University of California Santa Barbara.

Fra vann til vin i kristne miljøer?

Ny rapport fra KIFO ser på bruk av alkohol og andre rusmidler blant aktive i en rekke kristne organisasjoner. Undersøkelsen er landsomfattende og tar for seg unge i alderen 16 til 25 år.

Den offentlige sorgen etter 22. juli

Forskere presenterer nye data om minnemarkeringene etter 22. juli på Litteraturhuset i Oslo 12. juni 2012 kl. 9 – 16.

Trosopplæring, hjem og skole

Evaluering av Trosopplæringsreformen To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.

Evaluering av Trosopplæringsreformen

To nye rapporter evaluerer menighetenes samvirke med hjemmene, og samarbeid mellom menigheter og offentlige institusjoner, i arbeidet med trosopplæring.

Inger Furseth konstituert forskningssjef

Forsker I, Inger Furseth, er konstituert som forskningssjef ved KIFO inntil ny forskningssjef blir ansatt og tiltrer.

Forskningssjef Pia Lane slutter på KIFO

Staben på KIFO tok avskjed med forskningssjef Pia Lane

Statsborgarseremoniar i Skandinavia. Olaf Aagedal (red)

Denne boka skildrar dei nye statsborgarseremoniane i Skandinavia, drøftar bakgrunnen for at dei er blitt innførte og set fenomenet inn i ein internasjonal samanheng.

Forskningssjef i KIFO

Stillingen som forskningssjef i KIFO er ledig. Søknadsfrist 15. mai 2012

Vitenskapelig assistent

STIFTELSEN KIRKEFORSKNING (KIFO) søker vitenskapelig assistent i ett år fra 1. mars 2012. KIFO søker en medarbeider som skal bidra til gjennomføring av prosjekter knyttet til KIFOs tre hovedsatsingsområder: Reformer og endringsprosesser i Den norske kirke, Religionen i samfunnet og den religiøse pluralismen og Kirker, religion og etikk.

Understanding youth and Christian youth work in civil society

Vårens KIFO-seminar / internasjonal konfirmasjonskonferanse:The Second International Conference on Confirmation and Christian Youth Work in Europe.

Evaluering av kirkevalget 2011 og demokratireformen i Den norske kirke avsluttet:

Demokratireformen har involvert bredere grupper av velgere, men det er store utfordringer for valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet også i 2011. Evalueringen viser blant annet at det fremdeles er betydelige svakheter ved de kirkelige valgene når det gjelder å innfri velgernes reelle valgmuligheter. Samtidig har en også gjennom demokratireformen greid å mobilisere ikke bare langt flere velgere, men også en bredere sammensatt gruppe av velgere, sammenlignet med før reformen. Langt flere av kirkemedlemmene er dermed blitt involvert i det kirkelige demokratiet.