Fagkonferanse i religionspsykologi

20-21 september 2007, arrangeres en fagkonferanse i religionspsykologi på Hamar.

Personalseminar

De ansatte på KIFO hadde personalseminar 12 til 14 juni, med vekt på langsiktig planlegging og prosjektutvikling.

KIFO og samarbeidspartnerne

Representantskapet vedtok styrets forslag til endringer i samarbeidsstrukturen mellom KIFO Hovedsamarbeidspartnerne.

Olavsstipendiat Anne Dalen

Anne Dalen har nå kontor hos Stiftelsen Kirkeforskning.

Ansettelse i kontorstilling

Maria Aase begynner i stillingen som rådgiver i KIFOs administrasjon 25. september 2007.

Nytt nummer av NJRS

Nr. 1, 2007 av «Nordic Journal of Religion and Society» har nå kommet.

Endring av KIFOs nettverk?

Representantskapet skal behandle et forslag til ny organisering av samarbeidet mellom KIFO og de tilknyttede institusjonene.

Cathrine Hansen

En medarbeider slutter.

Rapport 3. om Stat-kirkehøringen

Den tredje rapporten om resultatene vedrørende evalueringen av høringsuttalelsene i stat-kirkesaken er klar.

KIFOs andre rapport om Stat/Kirke-høringen

KIFO overleverte den mye omtalte rapporten til Kirke- og kulturdepartementet 26. mars. Den er tilgjengelig i sin helhet på KKD sine nettsider.

Lyst til å jobbe hos KIFO?

Nå utlyses en full stilling som førstekonsulent/rådgiver hos KIFO, med søknadsfrist 23 april.

Religionssociologi. En introduksjon – Nå også på dansk

Inger Furseth og Pål Repstads bok om religionssosiologi er nå gitt ut på dansk, ved Hans Reitzels Forlag.

Arbeid med meining av Magnar Hjertenæs

«Arbeid med meining» av Magnar Hjertenæs har nå kommet ut som KIFO Rapport nr. 30.

Professor Mark Juergensmeyer fra UCSB besøker KIFO

På et forskerseminar KIFO arrangerer 19 – 20 april vil professor Juergensmeyer forelese og kommentere framlegg fra deltakerne. Det samme vil Dag Wollebæk fra Universitetet i Bergen.

KIFO-seminar

Lars Ahlin skal holde foredrag på KIFO-seminaret 2007.

Ny bok

Ti av Hans Stifoss-Hanssens tekster er nå gitt ut i bokform under tittelen «Møtet med den andre», redigert av Marit Bunkholt.

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet 2007 finner sted på Diakonhjemmet Høgskole tirsdag 5. juni.

KIFO-forsker har disputert

Espen Dahl, som har vært KIFO forsker fra Det praktisk-teologiske seminar de senere årene, disputerte for graden dr art like før jul.

Stat-kirkehøringen: Første etappe

KIFOs foreløpige bidrag til oppsummering av høringssvarene er levert. De ligger å KKDs hjemmeside, og kan leses her: http://odin.dep.no/filarkiv/305154/KIFO_rapporten2_kirkestat_(2).pdf

Forskning om ritualer og katastrofer

I siste nummer av Lægeforeningens tidsskrift finner du en artikkel av Lars Johan Danbolt og Hans Stifoss-Hanssen, som presenterer deler av resultatene fra studien av minnegudstjenester.

Kontorpersonalet våren 2007

Kontorleder Astrid E. Petersson har permisjon t.o.m. 30. juni 2007. I hennes fravær vikarierer Helga Koinegg og Anne Marie Sverdrup. I tillegg er Ellisiv Stifoss-Hanssen engasjert til å administrere KIFOs hjemmeside.

KIFO-seminar våren 2007

Vårens KIFO-seminar finner sted 7. og 8. mai. Tema og program presenteres senere.

Oppnevning av redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv

Det er oppnevnt redaksjonskomitè for KIFO Perspektiv, og professor Anne Stensvold, UIO, har gått inn som eksternt medlem.

Nytt medlem i KIFOs Forskningsutvalg

Professor Lisbeth Mikaelsson har blitt oppnevnt som nytt eksternt medlem i KIFOS Forskningsutvalg.

Klassekampen skriver om tidsskriftet

I «Nordic Journal of Religion and Society» skrev Hans Raun Iversen en artikkel om endringer i dansk religiøsitiet, som han igjen knyttet til hendelsesforløpet rundt Muhammed-tegningene. Med denne som bakteppe intervjuet Klassekampen Raun Iversen om den danske folkereligiøsiteten og hvordan danske holdninger påvirket reaksjonene på karikaturene.

Luthersk Kirketidene skriver om KIFO Perspektiv nr. 16

Andreas Aarflot tar for seg «Endring og tilhørighet – Statskirkespørsmålet i perspektiv,» red. Ulla Schmidt, i Luthersk Kirketidene nr.1 2006.

Nye bøker

KIFO har i høst gitt ut flere nye bøker: