Klassekampen skriver om tidsskriftet

I «Nordic Journal of Religion and Society» skrev Hans Raun Iversen en artikkel om endringer i dansk religiøsitiet, som han igjen knyttet til hendelsesforløpet rundt Muhammed-tegningene. Med denne som bakteppe intervjuet Klassekampen Raun Iversen om den danske folkereligiøsiteten og hvordan danske holdninger påvirket reaksjonene på karikaturene.

Les mer

Luthersk Kirketidene skriver om KIFO Perspektiv nr. 16

Andreas Aarflot tar for seg «Endring og tilhørighet – Statskirkespørsmålet i perspektiv,» red. Ulla Schmidt, i Luthersk Kirketidene nr.1 2006.

Les mer

Nye bøker

KIFO har i høst gitt ut flere nye bøker:

Les mer

Ansgar Teologiske Høgskole – ny samarbeidspartner

På møtet den 27. september 2006, bestemte KIFO`s styre å ta opp Ansgar Teologiske Høgskole som ny hovedsamarbeidspartner.

Les mer

Evaluering av nominasjon og utnevnelse av ny biskop i Sør-Hålogaland

KIFO v/Turid Skorpe Lannem og Ulla Schmidt (prosjektleder) har evaluert nominasjonen og utnevnelsen av ny biskop i Sør-Hålogaland. Målet for evalueringen har vært å finne ut hvordan gjennomføringen har samsvart med målsetningene Kirkemøtet i sin tid la til grunn for prøveordningen for utnevning av ny biskop.

Les mer

Nye medarbeidere

KIFO har engasjert fire prosjektmedarbeidere til å arbeide med høringssvarene i forbindelse med stat/kirke-utredningen.

Les mer

Boklanseringssseminar

KIFO gav ut boken «Endring og tilhørighet – statskirkespørsmålet i perspektiv», redigert av Ulla Schmidt, og arrangerte i den anledning et seminar med samme tittel. Her rettet vi søkelyset mot sentrale premisser i den pågående debatt om kirkeordning.

Les mer

Korttidsengasjement ved KIFO

15. oktober begynte KIFO arbeidet med høringssvarene etter stat/kirke-utredningen og engasjerte i den forbindelse en mindre gruppe medarbeidere.

Les mer

KIFO-seminar våren 2006

Vårens KIFO-seminar ble holdt 24. og 25. april 2006 på Diakonhjemmets Høgskole. Foreleser og respondent: dr.philos Knut Lundby. Tema: Kirke, religion og livssyn i det offentlige rom.

Les mer

KIFO-seminar høsten 2006: 6. og 7. november

Dette KIFO-seminaret konsentrerte seg tematisk om Kirke – stat-prosessen vi er midt inne i, og fant sted i forkant av kirkemøtets behandling av høringsuttalelsen.
Boklansering. Gjesteforelesninger og kommentarer.

Les mer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøtet i KIFO for 2006 ble holdt 8. juni på Diakonhjemmet.

Les mer

Kontorleder i permisjon

Kontorleder Astrid E. Petersson har fått innvilget permisjon ut juni 2007.

Les mer

Forlenget vikariat for forskningsassistent

Turid Skorpe Lannem har fått forlenget sitt vikariat som forskningsassistent i KIFO i og med at Cathrine Hansen har fått forlenget permisjon. Turid vil være i KIFO ut juni 2007.

Les mer

Ny utgivelse

Kirkelig monitor av Kyrre T. Moe og Ole Gunnar Winsnes. Ei kvantitativ tilnærming til perspektiv på Den norske kyrkja. KIFO, NSD og Tapir Akademisk Forlag har tidligere år gitt ut Den norske kirke i tall, en sammenstilling av kirkelig årsstatistikk, med et eget kvantitativt vedlegg. Nå er vedlegget skilt ut i egen publikasjon.

Les mer

Nye nettsider

KIFOs internettsider er oppdateret igjen. Det er nå mulig å få utskriftsvennlige versjoner av sidene, ved å klikke på skriverikonet nederst på hver side. De fleste linker skal endelig fungere som de skal. Om det forekommer noen brutte linker vil vi bli takknemlige for å få tilbakemelding om det slik at det kan rettes opp så raskt som mulig.

Les mer

Ny utgivelse

Tallenes tale 2005 har artikler av Knut Aukrust, Jonas Bromander, Ingvild S. Gilhus, Jørgen Straarup og Helga Lande og Ole Gunnar Winsnes. Flere av artiklene handler om stat/kirke-debatten, delvis med erfaringer fra Sverige og delvis fra forrige århundreskifte. Gilhus har analysert svar på Dagbladets spalte i Magasinet: «Hvis himmelen fantes, hva ville du ønske at Gud sa når du ankom?», mens Lande og Winsnes har gått dypere ned i KIFOs survey, Folkekirke 2000.

Les mer

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke og KIFO

Det ble inngått avtale mellom KIFO og Styringsgruppen for reform av trosopplæring i Den norske kirke (oppdragsgiver) om opprettelse av to kompetansenettverksgrupper. Nettverksgruppene er et ledd i arbeidet med utviklingen av et nasjonalt kompetansenettverk i forbindelse med reformen.

Les mer

Endringer i staben

Etter å ha vært ansatt siden 1997, slutter Morten Huse nå i sin stilling som forsker i KIFO. Også er Turid Skorpe Lannem hentet inn som forskningsassistent resten av 2005.

Les mer

KIFO-seminar høsten 2005

KIFO-seminarene er interne fagseminarer som samler hele KIFO-familien, både KIFO-forskerne fra våre hovedsamarbeidspartnere og den faste staben. I tillegg inviteres kommentatorer utenfra. Disse har gjerne vært fra KIFOs fagområder fra de nordiske landene, eller fra tilgrensende fagfelt i Norge. Det har også noen ganger vært gjester fra utenfor Norden. Seminarene har i utgangspunktet vært lukkede seminarer og avholdt en gang pr. semester.

Erik Karlsaune vil være hovedrespondent. Han vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality». Karlsaune er amanuensis ved NTNU. I tillegg er Pål Repstad hovedrespondent. Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved KIFO.

Seminaret er altså 28. og 29. november 2005 på Diakonhjemmet. Det endelige programmet er lagt ut på  https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=19606. Der er det også annen generell informasjon i tillegg til oversikt over tidligere seminarer. Framleggene vil sendes ut til deltakerne etter hvert som de kommer inn.

Frist for melding om papers: 14. oktober 2005.
Frist for innlevering av papers: 18. november 2005.
Seminaret begynner med lunsj.

Evaluering av nominasjonsprosessen i Borg

20. september leverte KIFO rapporten Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005. Prosjektet var gjort på oppdrag fra Kirkerådets styringsgruppe for kirkelige reformer.

Les mer

Ny forskningssjef fra 1. september

KIFOs nye forskningssjef begynte 1. september 2005. Hans Stifoss-Hanssen er dr.philos. og kommer fra Det praktisk-teologiske seminar.

Les mer

Nytt styre i KIFO

Som en følge av nye vedtekter og gjennomføring av KIFOs første representantskapsmøte, har KIFO fått nytt styre. Med styreleder Knut Lundby består nå styret av tre kvinner og to menn, med en god sammensetning både faglig og geografisk.

Les mer

Ny utgivelse fra KIFO

Publikasjonen inneholder de nyeste innsamlede tallene fra Den norske kirke, altså tallene fra 2002. Datamaterialet er fra 1298 menigheter som er kalgt inn i NSDs kirkedatabase og tilrettelagt for statistiske analyseformål. Tallene presenteres på kommune- og bispedømmenivå, og for storbyene også på prostinivå.

De siste årene har en Kirkelig monitor fulgt med som et vedlegg til Den norske kirke i tall. Den er i år tatt ut for å videreføre den separat. Kirkelig monitor vil utvikles videre, etter modell av NSDs Kommunal monitor, med tanke på utgivelse fra kommende år.

Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk og Ellen Liljedahl Stavsett.
Den norske kirke i tall 2002 kan bestilles i bokhandel, fra Tapir Akademisk Forlag, eller fra KIFO. ISBN 82-519-2005-1. Kr. 175,-

For å lese mer, gå til https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=40181
 

Nye nettsider

Nye nettsider lanseres for KIFO. Adressen er den samme når det gjelder internett og e-post, selv om KIFO har flyttet til Diakonhjemmet.

Les mer

KIFO har flyttet

Etter over 10 år samlokalisert med bl.a. Kirkerådet i Kirkens hus, har KIFO flyttet. Vi er nå leietakere på Diakonhjemmet Høgskole.

Les mer

Ny hovedsamarbeidspart

Høgskolen i Agder er fra november 2004 ny hovedsamarbeidspart i KIFO.

Les mer

Ulla Schmidt i Bioteknologinemda

Ulla Schmidt er oppnevnt som et av medlemmene i Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008.

Les mer