KIFO-seminar høsten 2005

KIFO-seminarene er interne fagseminarer som samler hele KIFO-familien, både KIFO-forskerne fra våre hovedsamarbeidspartnere og den faste staben. I tillegg inviteres kommentatorer utenfra. Disse har gjerne vært fra KIFOs fagområder fra de nordiske landene, eller fra tilgrensende fagfelt i Norge. Det har også noen ganger vært gjester fra utenfor Norden. Seminarene har i utgangspunktet vært lukkede seminarer og avholdt en gang pr. semester.

Erik Karlsaune vil være hovedrespondent. Han vil også holde et foredrag med tittelen Forskningsmiljøet som skapte «The social construction of reality». Karlsaune er amanuensis ved NTNU. I tillegg er Pål Repstad hovedrespondent. Repstad er professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder og professor II ved KIFO.

Seminaret er altså 28. og 29. november 2005 på Diakonhjemmet. Det endelige programmet er lagt ut på  https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=19606. Der er det også annen generell informasjon i tillegg til oversikt over tidligere seminarer. Framleggene vil sendes ut til deltakerne etter hvert som de kommer inn.

Frist for melding om papers: 14. oktober 2005.
Frist for innlevering av papers: 18. november 2005.
Seminaret begynner med lunsj.

Evaluering av nominasjonsprosessen i Borg

20. september leverte KIFO rapporten Evaluering av nominasjonsprosessen ved utnevning av ny biskop i Borg 2005. Prosjektet var gjort på oppdrag fra Kirkerådets styringsgruppe for kirkelige reformer.

Les mer

Ny forskningssjef fra 1. september

KIFOs nye forskningssjef begynte 1. september 2005. Hans Stifoss-Hanssen er dr.philos. og kommer fra Det praktisk-teologiske seminar.

Les mer

Nytt styre i KIFO

Som en følge av nye vedtekter og gjennomføring av KIFOs første representantskapsmøte, har KIFO fått nytt styre. Med styreleder Knut Lundby består nå styret av tre kvinner og to menn, med en god sammensetning både faglig og geografisk.

Les mer

Ny utgivelse fra KIFO

Publikasjonen inneholder de nyeste innsamlede tallene fra Den norske kirke, altså tallene fra 2002. Datamaterialet er fra 1298 menigheter som er kalgt inn i NSDs kirkedatabase og tilrettelagt for statistiske analyseformål. Tallene presenteres på kommune- og bispedømmenivå, og for storbyene også på prostinivå.

De siste årene har en Kirkelig monitor fulgt med som et vedlegg til Den norske kirke i tall. Den er i år tatt ut for å videreføre den separat. Kirkelig monitor vil utvikles videre, etter modell av NSDs Kommunal monitor, med tanke på utgivelse fra kommende år.

Ole Gunnar Winsnes (red.), Arild Mellesdal, Knut Kalgraff Skjåk og Ellen Liljedahl Stavsett.
Den norske kirke i tall 2002 kan bestilles i bokhandel, fra Tapir Akademisk Forlag, eller fra KIFO. ISBN 82-519-2005-1. Kr. 175,-

For å lese mer, gå til https://www.kifo.no/tekstsider.cfm?text_id=40181
 

Nye nettsider

Nye nettsider lanseres for KIFO. Adressen er den samme når det gjelder internett og e-post, selv om KIFO har flyttet til Diakonhjemmet.

Les mer

KIFO har flyttet

Etter over 10 år samlokalisert med bl.a. Kirkerådet i Kirkens hus, har KIFO flyttet. Vi er nå leietakere på Diakonhjemmet Høgskole.

Les mer

Ny hovedsamarbeidspart

Høgskolen i Agder er fra november 2004 ny hovedsamarbeidspart i KIFO.

Les mer

Ulla Schmidt i Bioteknologinemda

Ulla Schmidt er oppnevnt som et av medlemmene i Bioteknologinemnda for perioden 1. august 2004 til 1. august 2008.

Les mer